Nhằm triển khai và quán triệt các nội dung liên quan đến công tác sinh viên trong năm học 2017 – 2018, Ban Giám hiệu nhà trường triệu tập Lớp trưởng, Bí thư Chi Đoàn, Chi hội trưởng các lớp chính quy các khoá 40, 41, 42 và Quản trị Luật khoá 39 đến tham dự “Hội nghị triển khai công tác sinh viên năm học 2018 - 2019”, cụ thể như sau: 

Thời gian: 8h30, ngày 04/9/2018 (thứ Ba);

Địa điểm: Hội trường A1002 – trụ sở Nguyễn Tất Thành; 

Nội dung:

+ Góp ý dự thảo Quy chế đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên và việc ứng dụng xét Điểm rèn luyện trực tuyến;

+ Hướng dẫn công tác đăng ký thi đua, khen thưởng; 

+ Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết lớp năm học 2017 – 2018 và bầu BCS lớp năm học 2018 – 2019.    

Đây là nội dung có tính chất quan trọng, đề nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các lớp tham gia Hội nghị đầy đủ và nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo); 

- Đoàn – Hội Sinh viên trường (thông tin, phối hợp);

- Các khoa (thông tin);

 - BCS lớp, BCH Chi đoàn – Chi hội (tham dự); 

-  Lưu VT. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

  

(đã ký)  

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Tài liệu họp Hội nghị Triển khai Công tác sinh viên năm học 2018 -2019:

- Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng sinh viên năm học 2017 - 2018

- Báo cáo thành tích cá nhân sinh viên

- Công văn đề nghị khen thưởng tập thể lớp

- Phiếu lấy ý kiến bổ sung quy định Học bổng khuyển khích học tập 2018 - 2019

- Hướng dẫn góp ý sửa đổi tiêu chí đánh giá và định hướng xây dựng phần mềm xét điểm rèn luyện

Tags