Nhằm triển khai và quán triệt các nội dung liên quan đến công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, Phòng Công tác sinh viên   triệu tập sinh viên là Lớp trưởng, Bí thư Chi Đoàn, Chi hội trưởng các lớp chính quy các khoá 41, 42, 43 đến tham dự “Hội nghị triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2018 - 2019”, cụ thể như sau:

- Thời gian:  8h30, ngày 14/3/2019 (thứ Năm);

Địa điểm: Hội trường A1002 – trụ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4.  

Đây là nội dung có tính chất quan trọng, đề nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các lớp tham dự Hội nghị đầy đủ và nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:

- Đoàn – Hội Sinh viên trường (thông tin, phối hợp);

- Các khoa (thông tin);

- BCS lớp, BCH Chi đoàn – Chi hội (tham dự);

- Lưu VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Tags