Căn cứ Quyết định số 686/QĐ – ĐHL ngày 15/5/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chức danh Phó Giáo sư năm 2017, Phòng Công tác sinh viên triệu tập Lớp trưởng, Bí thư Chi Đoàn, Chi hội trưởng các lớp chính quy các khóa 40, 41 đến tham dự “Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chức danh Phó Giáo sư năm 2017”, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00, ngày 25/5/2018 (thứ Sáu);

Địa điểm: Hội trường A1002 – cơ sở Nguyễn Tất Thành;    

Đây là nội dung có tính chất quan trọng, đề nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các lớp tham gia Hội nghị đầy đủ và nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Đoàn – Hội Sinh viên trường (thông tin);

- Các khoa (thông tin);

- BCS lớp, BCH Chi đoàn – Chi hội (tham dự);

- Lưu VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

(đã ký)

  

Lê Thế Tài

 

 

Tags