Nhằm triển khai và quán triệt các nội dung liên quan đến công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, Phòng Công tác sinh viên   triệu tập Lớp trưởng, Bí thư Chi Đoàn, Chi hội trưởng các lớp chính quy các khoá 39 (QTL), 40, 41, 42 đến tham dự “Hội nghị triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2017 - 2018”, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30, ngày 21/3/2018 (thứ Tư);

Địa điểm: Giảng đường C107 – cơ sở Nguyễn Tất Thành;.   

Đây là nội dung có tính chất quan trọng, đề nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các lớp tham gia Hội nghị đầy đủ và nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Đoàn – Hội Sinh viên trường (thông tin, phối hợp);

- Các khoa (thông tin);

- BCS lớp, BCH Chi đoàn – Chi hội (tham dự);

- Lưu VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 Xem thêm: Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Tags