Thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 - 2017, Phòng Công tác sinh viên triệu tập các sinh viên là Lớp trưởng các lớp chính quy các khoá 39, 40, 41 và Quản trị Luật khoá 38 đến tham dự cuộc họp “Thông tin kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 - 2017”, cụ thể như sau:

- Thời gian: 9h00, ngày 30/11/2017 (thứ Năm);

- Địa điểm: Hội trường A1002 – trụ sở Nguyễn Tất Thành;

- Nội dung: Thông tin kết quả đánh giá ĐRL và làm rõ một số vấn đề liên quan đến tình trạng, kê khai sai nội dung, làm giả minh chứng trong công tác đánh giá ĐRL học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.     

Đây là nội dung có tính chất quan trọng, đề nghị Lớp trưởng các lớp tham gia Hội nghị đầy đủ và nghiêm túc. Các trường hợp vắng mặt sẽ bị xem xét trừ ĐRL của học kỳ tiếp theo./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Đoàn – Hội Sinh viên trường (thông tin, phối hợp);

- Các khoa (thông tin);

- BCS lớp (tham dự);

- Lưu VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Tags