Nhằm triển khai và quán triệt các nội dung liên quan đến công tác sinh viên trong năm học 2017 – 2018, Ban Giám hiệu nhà trường triệu tập Lớp trưởng, Bí thư Chi Đoàn, Chi hội trưởng các lớp chính quy các khoá 39, 40, 41, 42 và Quản trị Luật khoá 38 đến tham dự “Hội nghị triển khai công tác sinh viên năm học 2017 - 2018”, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00, ngày 21/10/2017 (thứ Bảy);

- Địa điểm: Hội trường D101 – cơ sở Bình Triệu;    

Đây là nội dung có tính chất quan trọng, đề nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các lớp tham gia Hội nghị đầy đủ và nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Đoàn – Hội Sinh viên trường (thông tin, phối hợp);

- Các khoa (thông tin);

- BCS lớp, BCH Chi đoàn – Chi hội (tham dự);

- Lưu VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Tags