Thực hiện Thông báo số 2143-TB/TĐTN-BTG của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Nay, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành thông báo về việc vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Cán bộ Đoàn – Hội các cấp (bắt buộc), đoàn viên, hội viên, sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chi Minh.

2. Nội dung thi:

- Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng;

- Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng;

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030;

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026;

- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và một số nội dung khác về Đại hội;

- Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi:

- Vòng thi tuần (hình thức trực tuyến trên app Thanh niên Việt Nam): diễn ra trong 05 tuần, với thời gian như sau:

+ Tuần 1: 15/9/2021 – 26/9/2021.

+ Tuần 2: 27/9/2021 – 03/10/2021.

+ Tuần 3: 04/10/2021 – 10/10/2021.

+ Tuần 4: 11/10/2021 – 17/10/2021.

+ Tuần 5: 18/10/2021 – 24/10/2021.

- Vòng thi đội tuyển: Dự kiến tổ chức trong các ngày 01/11, 03/11, 05/11, 07/11, 09/11, 11/11, 13/11, 15/11/2021;

- Vòng thi bán kết: Dự kiến tổ chức ngày 22/11 và 24/11/2021;

- Vòng thi chung kết (hình thức đối kháng sân khấu): Dự kiến tổ chức ngày 10/12/2021.

* Thể lệ cuộc thi đính kèm thông báo.

Trên đây là Thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường (báo cáo).

- Cơ sở Đoàn (thực hiện).

- Lưu: VP

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Trần Nhật Anh

 

File đính kèm:

Thông báo về việc vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Tags