Thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sự đồng hành của Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Nay, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành thông báo về việc vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Cán bộ Đoàn – Hội các cấp (bắt buộc), đoàn viên, hội viên, sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chi Minh.

2. Cách thức:

- Cách 1: Thí sinh đăng ký và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn.

- Cách 2: Thí sinh đăng ký và tham gia dự thi trên ứng dụng (app) hocvalamtheobac

3. Thời gian thi:

- Vòng loại: diễn ra trong 04 tuần thi, bắt đầu từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021.

- Vòng Bán kết: diễn ra từ 09h00 ngày 08/11/2021 đến 22h00 ngày 14/11/2021.

- Vòng Chung kết: diễn ra từ 09h00 đến 22h00 ngày 28/11/2021.

Trên đây là Thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường (báo cáo).

- Cơ sở Đoàn (thực hiện).

- Lưu: VP

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Trần Nhật Anh

 

Tags