Căn cứ Thông báo số: 788/TB-ĐHL Về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngày 10/8/2020 của trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên chuyển sinh hoạt Đoàn. Nay, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các Đoàn Khoa, Đoàn các Chương trình đào tạo đặc biệt và các Chi đoàn về việc trả sổ Đoàn cho Đoàn viên các Chi Đoàn khóa 41 Quản trị - Luật khóa 40, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng:

- Đoàn viên các Chi đoàn Khóa 41 và Quản trị - Luật khóa 40.

2. Thời gian: Ngày 20/8/2020 đến 21/8/2020

- Sáng: từ 8h30 đến 11h30;

- Chiều: từ 13h30 đến 16h30.

3. Địa điểm: Giảng đường C203, C204, C205 – cơ sở Nguyễn Tất Thành;

* Lưu ý:

- Thời gian và địa điểm sẽ trùng với thời gian, địa điểm nhận bằng tốt nghiệp nên đề nghị sinh viên lưu ý;

- Khi nhận sổ Đoàn cần mang theo thẻ sinh viên và không nhận thay.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Dương Nguyễn Hà My – UV BCH ĐT – SĐT: 0373.897.592.

Trên đây là Thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thực hiện công tác trả sổ Đoàn cho Đoàn viên các Chi đoàn Khóa 41 và Quản trị - Luật Khóa 40. Đề nghị các đơn vị nghiêm trúc triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đoàn trường (báo cáo);

- Đoàn khoa, Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt, Chi đoàn (thực hiện);

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

Tags