Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Khóa 40 (ngành Quản trị - Luật)Khóa 41 (ngành Luật, ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Quản trị kinh doanh) việc cấp/ nhận bản chính bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm tích lũy toàn khóa học đối với những sinh viên đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân như sau:

1. Thời gian và địa điểm nhận bản chính bằng tốt nghiệp cử nhân:

1.1. Đợt cấp bằng tập trung theo kế hoạch:

a) Thời gian: Ngày 20/8/2020 và 21/8/2020 (thứ 5 và thứ 6).

- Buổi sáng: Từ 08g30-11g30;

- Buổi chiều: Từ 13g30-16g30.

·  Ngày 20/8/2020 (thứ 5): Phát bằng cho sinh viên các lớp sau đây:

Stt

Giảng đường

Sinh viên thuộc ngành/ khoa/ lớp

Số lượng

1.

C.203

Các lớp chất lượng cao ngành Luật: Tiếng Anh K41 (A, B, D, E); tiếng Pháp K41 (AUF) và tiếng Nhật K41 (CJL)

221

2.

C.204

Ngành Quản trị - Luật K40 và ngành Quản trị kinh doanh K41

174

3.

C.205

Khoa luật Dân sự K41

229

Cộng:  

624

·  Ngày 21/8/2020 (thứ 6): Phát bằng cho sinh viên các lớp sau đây:

Stt

Giảng đường

Sinh viên thuộc ngành/ khoa/ lớp

Số lượng

1.

C.203

Khoa luật Thương mại K41

261

2.

C.204

Khoa luật Hình sự K41 và Khoa luật Hành chính K41

246

3.

C.205

Khoa luật Quốc tế K41 và ngành Ngôn ngữ Anh K41

196

Cộng:  

703

b) Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Các đợt cấp bằng ngoài kế hoạch: Sinh viên chưa nhận bằng tốt nghiệp theo đợt cấp bằng tập trung theo quy định tại mục 1.1, sẽ nhận bản chính bằng tốt nghiệp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (Phòng A.102) vào các ngày thứ 3thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 25/8/2020 (sáng từ 08g00-11g00, chiều từ 13g30-16g30). Nếu các ngày trên rơi vào ngày nghỉ theo quy định, thì việc phát bằng sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.

1.3. Một số yêu cầu đối với người được cấp bằng, người liên hệ nhận bằng tốt nghiệp:

- Người trực tiếp đến Trường nhận bằng tốt nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 phải chấp hành việc khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Nhà trường. Các trường hợp đến từ các địa phương có ca nhiễm Covid-19 phải chấp hành thêm việc cách ly theo quy định của Bộ Y tế;

- Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp phải mang theo thẻ sinh viên (thẻ có đóng dấu đỏ của Trường), nếu không có thẻ sinh viên thì phải mang theo 1 bản photo CMND/CCCD có đủ 2 mặt (mặt trước ghi rõ họ và tên, mã số sinh viên) kèm bản chính để đối chiếu;

- Người nhận bằng tốt nghiệp trực tiếp ký vào Sổ cấp bằng. Trường hợp sinh viên không trực tiếp đến nhận bằng mà nhờ người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (đã được công chứng hoặc chứng thực);

- Khi nhận bằng tốt nghiệp, người nhận bằng cần kiểm tra lại các dữ liệu trên văn bằng như: Họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngành đào tạo; năm tốt nghiệp; hạng tốt nghiệp; chữ ký, chức danh của người ký bằng và đóng dấu đỏ của Trường.v.v... trước khi ký nhận bằng. Nếu phát hiện có sai sót thì báo ngay cho người cấp phát văn bằng để có biện pháp xử lý.

2. Việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm tích lũy toàn khóa học cho sinh viên

2.1. Đối tượng được cấp: Tất cả sinh viên được cấp bằng theo quyết định (Quyết định số 602/QĐ-ĐHL ngày 31/7/2020 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), mỗi sinh viên sẽ được Nhà trường cấp 02 bản sao bằng tốt nghiệp và 02 bảng điểm tích lũy toàn khóa học (không thu phí).

2.2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến theo link dưới đây: 

https://forms.gle/pRFgWpHgkQRnbY9n9

2.3. Thời gian đăng ký và cấp, nhận bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm

a) Thời gian đăng ký: Từ ngày 12/8/2020 đến 24g00 ngày 14/8/2020 (thứ 6).

b) Thời gian cấp, nhận:

- Đối tượng 1 (sinh viên không có điều kiện đến Trường để nhận bản chính bằng tốt nghiệp trong thời gian quy định): Nhà trường sẽ ưu tiên cấp trướcchuyển phát nhanh cho sinh viên theo địa chỉ đã đăng ký, thông qua đường bưu điện từ ngày 18/8/2020 (thứ 3).

Tiến độ thực hiện như sau:

Stt

Thời gian

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

1.      

Từ 12-14/8/2020

Triển khai cho sinh viên đăng ký

Phòng Đào tạo

2.      

Từ 15-16/8/2020

Xử lý thông tin, in bản sao và bảng điểm

Phòng Đào tạo

3.      

Từ 17-18/8/2020

Trình ký, đóng dấu, kiểm tra, đóng gói

Phòng Đào tạo và Phòng Hành chính - Tổng hợp

4.      

Chiều 18/8/2020

Gửi bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm qua bưu điện cho sinh viên đã đăng ký

- Đối tượng 2 (sinh viên đã nhận bản chính bằng tốt nghiệp trong thời gian quy định): Nhà trường sẽ phát trực tiếp cho sinh viên vào ngày 27/8 (thứ 5) tại giảng đường C.203 - cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4 (sáng từ 08g00-11g00, chiều từ 13g30-16g30). Sau thời gian trên, nếu sinh viên không liên hệ nhận trực tiếp thì Nhà trường sẽ gửi cho sinh viên theo địa chỉ đã đăng ký, thông qua đường bưu điện từ ngày 01/9/2020 (thứ 3).

Tiến độ thực hiện như sau:

Stt

Thời gian

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

1.      

Từ 12-14/8/2020

Triển khai cho sinh viên đăng ký

Phòng Đào tạo

2.      

Từ 15-18/8/2020

Ưu tiên xử lý cấp bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho sinh viên thuộc đối tượng 1

Phòng Đào tạo

3.      

Từ 19-20/8/2020

Phát bằng tốt nghiệp bản chính cho sinh viên tại giảng đường: C.203/C.204/C.205

Phòng Đào tạo

4.      

Từ 21-23/8/2020

Xử lý thông tin, in bản sao và bảng điểm

Phòng Đào tạo

5.      

Từ 24-26/8/2020

Trình ký, đóng dấu, kiểm tra

Phòng Đào tạo và Phòng Hành chính - Tổng hợp

6.      

Ngày 27/8/2020

Phát trực tiếp bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho sinh viên (tại C.203)

7.      

Ngày 01/9/2020

Gửi bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm qua bưu điện cho những sinh viên chưa nhận trực tiếp vào ngày 27/8/2020

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan và sinh viên tốt nghiệp các ngành, khoa, lớp nói trên theo dõi và thực hiện theo thông báo./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Phòng Đào tạo, Phòng HC-TH (để phối hợp thực hiện);

- Các Khoa, P.CTSV, TT.QTDN&HTSN, TT.ĐTCLC&ĐTQT (để biết);

- Đăng website: http://daotao.hcmulaw.edu.vn (để thông tin);

 

- Lưu: Văn thư, P.ĐT, D.10.

Tags