Căn cứ Thông báo số 1556-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh vận động các đơn vị và đoàn viên, sinh viên đang theo học tại Trường hưởng ứng tham gia Chương trình “livestream” hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông”, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 18h30 ngày 09/8/2020 (Chủ nhật).

2. Hình thức: Tổ chức trực tuyến trên trang cộng đồng “Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh”.

3. Nội dung chương trình:

- Chương trình nhạc cảnh “Đã uống rượu, bia - không lái xe”;

- Trao đổi chia sẻ về văn hóa giao thông chủ đề “Tôi an toàn”;

- Thi trực tuyến tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ.

4. Hoạt động cơ sở:

- Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị đăng tải thông tin và chia sẻ “livestream” lên fanpage của đơn vị mình vào thời gian diễn ra chương trình;

- Vận động đoàn viên, sinh viên tích cực tham gia Chương trình “livestream” hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông”;

- Cán bộ Đoàn - Hội các cấp và chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh năm 2020 là thành phần bắt buộc tham gia chương trình.

Trên đây là thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Chương trình “livestream” hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông”, đề nghị các đơn vị, đoàn viên, sinh viên Trường nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường;

- BTK Hội sinh viên trường;

- BCH Đoàn khoa, Đoàn CCTĐTĐB;

- Các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc;

- BCH các chi đoàn;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

Tags