Thực hiện chương trình hoạt động năm học 2019 - 2020, Nhà trường đã lên kế hoạch về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cho sinh viên hệ chính quy năm 2020, dự kiến vào các ngày 20, 21 và 22/8/2020. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 tại Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy năm 2020 không thể thực hiện như dự kiến. Để phục vụ kịp thời nhu cầu tìm việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2020, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xin thông báo:

1. Việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy năm 2020

Nhà trường sẽ không tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy năm 2020 vào các ngày 20, 21 và 22/8. Sau khi dịch Covid - 19 ở Việt Nam đã thực sự an toàn, Nhà trường sẽ tiến hành khảo sát ý kiến online về thời điểm và phương thức tổ chức Lễ, tùy vào kết quả khảo sát Nhà trường sẽ xem xét và có thông báo sau.

2. Cấp phát bằng tốt nghiệp cử nhân

Nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên ký nhận bằng tốt nghiệp bản chính, bằng tốt nghiệp bản sao và bảng điểm để phục vụ kịp thời nhu cầu tìm việc làm sinh viên. Thời gian, quy trình ký nhận bằng tốt nghiệp bản chính, đăng ký bản sao, bảng điểm sẽ được Phòng Đào tạo có thông báo hướng dẫn cụ thể sau ngày 10/8/2020, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Nhà trường.

3. Thực hiện khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp

Hàng năm Nhà trường đều tiến hành khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp, các thông tin do Tân cử nhân cung cấp sẽ góp phần rất lớn để Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ, kết nối các sinh viên tốt nghiệp, đơn vị sử dụng lao động nhằm tìm kiếm được việc làm phù hợp. Đề nghị các Tân cử nhân thực hiện khảo sát tình hình việc làm hiện tại theo link: https://forms.gle/Hxgkcxqbq5oRRHaM9

Ghi chú: mọi thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát sẽ được bảo mật và chi phục vụ cho công tác hỗ trợ người học của Nhà trường./.

Nơi nhận:

 - Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các lớp: QTL40, K41 (thực hiện);

- Ban Truyền thông;

- Lưu VT, P.CTSV.

HIÊU TRƯỞNG

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Lê Thế Tài

 

Tags