Căn cứ quyết định số 46/QĐ-ĐHL ngày 9/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật TP. HCM. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, Phòng CTSV công bố danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

1. Về danh sách dự kiến được nhận học bổng:

-  Tổng số sinh viên đủ điều kiện: 700 sinh viên, trong đó

-  + Khóa 40 (QTL): 17 sinh viên

-  + Khóa 41: 135 sinh viên

-  + Khóa 42: 124 sinh viên

-  + Khóa 43: 198 sinh viên

-  + Khóa 44: 226 sinh viên

-  Điều kiện và số lượng cụ thể: Xem bảng phụ lục và danh sách đính kèm

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Vì hiện nay đang trong thời gian nghỉ hè và tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp nên trong thời gian từ ngày 03/8 đến 17/8/2020, sinh viên khiếu nại kết quả học bổng học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 nêu trên nộp đơn khiếu nại về Phòng CTSV thông qua địa chỉ email của cán bộ phụ trách (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được giải quyết.

Nhà trường sẽ không giải quyết đối với các trường hợp khiếu nại sau thời hạn nêu trên.

3. Thời gian cấp phát học bổng:

Dự kiến, việc cấp phát học bổng sẽ được thực hiện sau khi sinh viên quay trở lại trường học tập (bắt đầu từ ngày 24/8/2020). Thời gian cụ thể Nhà trường sẽ có thông báo sau./.  

 

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);  

- Sinh viên các lớp Khoá QTL40, 41, 42, 43, 44;

- Lưu VT, Phòng CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

  

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Tags