Thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, Phòng Công tác sinh viên đã ban hành thông báo số 158/TB – ĐHL ngày 13/3/2019 về việc triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện (ĐRL) cho sinh viên khóa 41, 42, 43 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, theo đó, thời gian công bố kết quả và khiếu nại kết quả ĐRL được quy định từ ngày 01 – 05/5/2019, thời gian công bố kết quả giải quyết khiếu nại là ngày 16/5/2019. Tuy nhiên, vì việc đánh giá ĐRL tại Hội đồng cấp khoa, cấp trường kéo dài hơn dự kiến nên việc công bố kết quả ĐRL bị chậm hơn so với thời gian quy định.

Do đó, nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên, Phòng CTSV thông báo về việc điều chỉnh thời gian khiếu nại và công bố kết quả giải quyết khiếu nại ĐRL học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian khiếu nại:

Trên cơ sở kết quả ĐRL học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 đã được nhà trường công bố ngày 15/5/2019, trong thời gian từ ngày 20 – 24/5/2019, sinh viên có thắc mắc hoặc khiếu nại có thể liên hệ trực tiếp hoặc nộp đơn khiếu nại (theo mẫu) về Phòng CTSV (A103 - NTT) để được giải quyết.

2. Thời gian công bố kết quả giải quyết khiếu nại: 

Sinh viên có nộp đơn khiếu nại kết quả ĐRL học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 có mặt lúc 9h00, ngày 28/5/2019 (thứ 3) tại Hội trường A1002 – trụ sở Nguyễn Tất Thành để nghe công bố kết quả giải quyết khiếu nại.

 

Nơi nhận:

 - Thầy Trần Hoàng Hải (báo cáo);

 - Các Khoa;  

 - BCS các lớp sinh viên 41, 42 và 43;

 - Lưu VT, Phòng CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Tags