Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-ĐHL ngày 19/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, Phòng CTSV thông báo về việc công bố danh sách sinh viên bổ sung được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng và số lượng:

- Sinh viên các khóa 40 thuộc các trường hợp được giải quyết khiếu nại kết quả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

- Số lượng: 05 sinh viên (xem Quyết định và danh sách đính kèm Quyết định

số 823/QĐ-ĐHL, ngày 19/7/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

2. Về việc nhận tiền học bổng:

Từ ngày 19/8 đến ngày 30/9/2019 (trừ ngày lễ, ngày nghỉ), sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng nêu trên liên hệ Phòng Thủ quỹ (B104 – trụ sở Nguyễn Tất Thành) để nhận tiền học bổng (từ 8h00 đến 16h30).

Lưu ý: sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác khi liên hệ nhận học bổng. Sinh viên liên hệ sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết.

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);

- Lưu VT, Phòng CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Hùng


Link đính kèm:
Quyết định về việc cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2019 - 2020; Danh sách SV K40 được nhận HB HK1 năm học 2019 - 2020.

Tags