Nhằm thực hiện công tác nâng cao hiệu quả giáo dục, tuyên truyền 6 bài lý luận chính trị; củng cố lập trường, quan điểm chính trị trong Đoàn viên. Nay, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các Đoàn khoa, Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt và các Chi đoàn về việc thi online tìm hiểu 6 bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên học kỳ 2 – Năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Đối tượng: Đoàn viên đã hoàn thành lớp học 6 bài lý luận chính trị (không bắt buộc đối với Đoàn viên vừa hoàn thành lớp học 6 bài lý luận chính trị trong năm học này).

2. Thời gian: Từ ngày 06/5/2019 đến hết ngày 08/5/2019.

3. Nội dung:

- Vào cuối mỗi học kỳ của năm học, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ triển khai một bài kiểm tra dưới hình thức online để củng cố lại kiến thức chính trị của Đoàn viên.

- Đoàn viên tiến hành tham gia làm bài kiểm tra thông qua đường link (đính kèm).

- Ban chấp hành Chi đoàn chịu trách nhiệm triển khai và nhắc nhở Đoàn viên trong Chi đoàn tham gia làm bài kiểm tra theo yêu cầu.

Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ đồng chí Đổ Nguyên Chương – UVBCH Đoàn trường – Sđt: 0916.611.631.

Trên đây là Thông báo của Ban Thường Vụ Đoàn trường về việc thi online tìm hiểu 6 bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên học kỳ 2 – Năm học 2018 - 2019. Đề nghị các đơn vị nghiêm trúc triển khai, thực hiện./.

Link đính kèm: https://myaloha.vn/cuoc-thi/ulaw-6-bai-ly-luan-chinh-tri-doan-truong-dh-luat-tp-ho-chi-minh-82

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đoàn trường (báo cáo);

- Đoàn khoa, Đoàn CCTĐTĐB;

- Chi đoàn (thực hiện);

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

Tags