Thực hiện quy chế đánh giá điểm rèn luyện ban hành kèm theo quyết định số 16/2015/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá điểm rèn luyện ban hành theo Quyết định số 665/QĐ – ĐHL ngày 15/3/2018 của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Thông báo số 801/TB – ĐHL ngày 02/10/2018 của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, Phòng CTSV thông báo đến các Khoa, Lớp sinh viên kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Kết quả đánh giá điểm rèn luyện:

Hiện nay, kết quả đánh giá Điểm rèn luyện đã được cập nhật trên hệ thống trang cá nhân của sinh viên, sinh viên có thể truy cập trực tiếp vào trang http://daotao.hcmulaw.edu.vn để xem kết quả chi tiết.

2. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Từ ngày 09/11 đến hết ngày 20/11/2018, sinh viên khiếu nại về kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 có thể làm đơn khiếu nại gửi về Phòng CTSV (Phòng A103 – trụ sở Nguyễn Tất Thành: từ thứ 2 đến thứ 6; Phòng E106 – cơ sở Bình Triệu: các ngày thứ 3, thứ 5) để được giải quyết. Ngày 22/11/2018, sinh viên đã nộp đơn khiếu nại có mặt tại Hội trường A1002 – trụ sở Nguyễn Tất Thành để nghe kết quả giải quyết khiếu nại.

Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện, Phòng CTSV không giải quyết khiếu nại đối với các trường hợp không tham gia thực hiện khai phiếu điểm rèn luyện hoặc nộp đơn khiếu nại quá thời hạn nêu trên.

 

Trên đây là thông báo về kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, đề nghị các Khoa, Ban cán sự các Lớp triển khai thông tin đến sinh viên. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng CTSV để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- BGH phụ trách (báo cáo);

- Các Khoa;

- BCS các lớp Khoá;

- Lưu VT, Phòng CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

(đã ký)  

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Tags