1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 14h00 ngày 05 tháng 9 năm 2015 (Thứ Bảy)

- Địa điểm: Phòng A1002, cơ sở Quận 4, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM)

2. Thành phần tham dự:

2.1. Khách mời

- Đại diện Thành Đoàn, Hội Sinh viên Tp. Hồ Chí Minh;  

- Đại diện Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường; đại diện các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Nhà trường;

2.2. Thành phần bắt buộc

- Ban Chấp hành Đoàn – Hội Sinh viên trường;

- Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Liên Chi đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn; Chi hội trưởng các Chi hội.

- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm trực thuộc Đoàn – Hội sinh viên trường.

- Cộng tác viên các ban, bộ phận trực thuộc Đoàn – Hội sinh viên trường;

- Đại diện các tập thể, các cá nhân được khen thưởng các cấp trong năm học 2012 - 2013;

3. Nội dung Hội nghị:

- Báo cáo nhận định, đánh giá công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015, các nội dung trọng tâm trong công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016;

- Giới thiệu các mô hình, giải pháp hay, hiệu quả của các đơn vị trong năm học vừa qua;

- Triển khai, quán triệt Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Luật TP. HCM năm học 2015 – 2016.

- Khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015.

4. Yêu cầu đối với các Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm trực thuộc:

- Giới thiệu những mô hình, giải pháp hay, hình ảnh hoạt động Đoàn – Hội tiêu biểu tại đơn vị để phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015;

- Quán triệt và cụ thể hóa các nội dung trọng tâm công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016 vào chương trình hành động của đơn vị;

- Cử cán bộ Đoàn – Hội dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015 đúng thành phần, đảm bảo thời gian và thực hiện đúng các nội dung của Hội nghị tổng kết.

Trên đây là Thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 – 2015 và triển khai, quán triệt chương trình công tác năm học 2015 – 2016, để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, đề nghị các đơn vị, các đồng chí có tên trên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Ban Thư ký HSV trường;

- Các Đoàn khoa, ĐCCTĐTĐB;

- Các CLB – Đội - Nhóm trực thuộc;

- Các Chi đoàn;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Lan Trang

Tags