HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QT-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tách Trường Đại học Luật thuộc Đại Học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tặng giấy khen và thưởng 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng) cho mỗi tập thể lớp đạt danh hiệu “Lớp sinh viên Tiên tiến” năm học 2019 - 2020.

(Danh sách có 06 tập thể kèm theo)

Điều 2: Tặng giấy khen và thưởng 700.000đ (Bảy trăm ngàn đồng) cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc” năm học 2019 – 2020.

(Danh sách có 07 sinh viên kèm theo)

Điều 3: Tặng giấy khen và thưởng 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi” năm học 2019 – 2020.

(Danh sách có 43 sinh viên kèm theo)

Điều 4: Tặng giấy khen và thưởng 3.000.000đ (Ba triệu đồng) cho mỗi sinh viên Khóa 45 có kết quả xét tuyển cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

(Danh sách có 09 sinh viên kèm theo)

Điều 5: Tặng giấy khen và thưởng 400.000đ (Bốn trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Nhà trường và Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2020.

(Danh sách có 11 sinh viên kèm theo)

Điều 6: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trưởng Phòng Công tác sinh viên, trưởng Phòng Đào tạo, trưởng Phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng Khoa và sinh viên có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 6;

- Lưu VT, PCTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Trường Sơn

 

 

Tags