HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Căn cứ Quyết định số 118/2000 / QĐ-TTG ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học được ban hành theo Quyết định số 70/2014 / QĐ - TTG ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 44/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 31/2013 / TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học tập khuyến khích with learning, sinh viên trong chuyên ngành, trường năng khiếu, đại học giáo dục và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ quyết định số 46/QĐ-ĐHL ngày 9/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật TP. HCM; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 cho 116 sinh viên khóa 42, trong đó: 92 sinh viên lớp đại trà; 19 sinh viên lớp Chất lượng cao; 03 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 02 sinh viên lớp Anh văn pháp lý;  

 (Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 2. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 cho 134 sinh viên khóa 43, trong đó: 106 sinh viên lớp đại trà; 17 sinh viên lớp Chất lượng cao; 06 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 05 sinh viên lớp Anh văn pháp lý; 

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 3. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 cho 173 sinh viên khóa 44, trong đó: 137 sinh viên lớp đại trà; 22 sinh viên lớp Chất lượng cao; 05 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 09 sinh viên lớp Anh văn pháp lý;

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 4. Cấp học khuyến khích học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 cho 09 sinh viên lớp QTL41 và 03 sinh viên lớp CLCQTL41.  

 (Có kèm theo danh sách sinh viên)

Điều 5. Quyết định có hiệu lực từ ký hiệu ngày.

Các Ông (Bà) Trưởng Phòng CTSV, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng TC-KT và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, Phòng CTSV.   

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 (đã ký)

 

  Trần Hoàng Hải

 

Link đính kèm: Thông báo về công việc kết quả khuyến khích học tập 1 năm học 2020 - 2021 ;

Danh sách sinh viên nhận khuyến khích học tập 1 năm học 2020 - 2021.

Tags