HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

          Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ quyết định số 46/QĐ-ĐHL ngày 9/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật TP. HCM;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 cho 14 sinh viên lớp Quản trị – Luật khóa 40 và cho 03 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật khóa 40;

 (Có danh sách sinh viên kèm theo)

 

Điều 2. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 cho 127 sinh viên khóa 41, trong đó: 106 sinh viên lớp đại trà; 12 sinh viên lớp Chất lượng cao đạt; 03 sinh viên lớp Chất lượng cao 41D; 06 sinh viên lớp Anh văn pháp lý;  

 (Có danh sách sinh viên kèm theo)

 

Điều 3. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 cho 02 sinh viên khóa 41 được cộng điểm thưởng vì đạt giải trong hoạt động NCKH (theo quyết định số 1069/QĐ-ĐHL, ngày 18/9/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. HCM);

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng Phòng CTSV, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng TC-KT và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Phòng CTSV.                         

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

File đính kèm: Thông báo về việc về việc nhận học bổng học kỳ cuối của sinh viên khóa 40 (QTL) và khóa 41 (học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021).

Tags