HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học được ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ – TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ quyết định số 46/QĐ-ĐHL ngày 9/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật TP. HCM;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cho 160 sinh viên khóa 41, trong đó:

73 sinh viên lớp đại trà đạt loại giỏi và loại xuất sắc, có điểm học tập 3.21 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

61 sinh viên lớp đại trà đạt loại khá, có điểm học tập từ 3.32 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá;

12 sinh viên lớp Chất lượng cao đạt loại giỏi và loại xuất sắc, có điểm học tập từ 3.37 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

05 sinh viên lớp Chất lượng cao 41D đạt loại khá (có điểm học tập từ 3.64 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá) và loại giỏi (có điểm học tập từ 3.46 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt);

02 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật đạt loại giỏi, có điểm học tập từ 3.47 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt.

07 sinh viên lớp Anh văn pháp lý đạt loại khá (có điểm học tập từ 3.59 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá) và loại giỏi (có điểm học tập từ 3.41 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt).

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 2. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cho 136 sinh viên khóa 42, trong đó:

90 sinh viên lớp đại trà đạt loại giỏi và loại xuất sắc, có điểm học tập 3.20 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

24 sinh viên lớp đại trà đạt loại khá, có điểm học tập từ 3.31 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá;

17 sinh viên lớp Chất lượng cao đạt loại giỏi và loại xuất sắc, có điểm học tập từ 3.23 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

05 sinh viên lớp Anh văn pháp lý đạt loại khá và loại giỏi, có điểm học tập từ 3.24 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 3. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cho 217 sinh viên khóa 43, trong đó:

190 sinh viên lớp đại trà đạt loại khá, loại giỏi và loại xuất sắc, có điểm học tập 3.04 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên;

17 sinh viên lớp Chất lượng cao đạt loại giỏi và loại xuất sắc, có điểm học tập 3.20 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

05 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật đạt loại giỏi, có điểm học tập từ 3.32 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt;

05 sinh viên lớp Anh văn pháp lý đạt loại khá, có điểm học tập 3.06 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá.

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 4. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cho 14 sinh viên lớp Quản trị – Luật và lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật khóa 40, trong đó:

07 sinh viên lớp Quản trị - Luật đạt loại giỏi, có điểm học tập 3.25 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

03 sinh viên lớp Quản trị - Luật đạt loại khá, có điểm học tập từ 3.32 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá.

- 04 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật khóa 40 đạt loại khá, có điểm học tập từ 3.19 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá. 

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 5. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng Phòng CTSV, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng TC-KT và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Phòng CTSV.                                                                                                                                                                                    

 

                         

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký)

 

Trần Hoàng Hải

 

Link đính kèm: Danh sách sinh viên nhận học bổng HKI 2019 - 2020;

Tags