I. Hướng dẫn chung:

- Sinh viên tham gia hoạt động và hoàn thành công việc ở học kỳ nào thì tính điểm cho học kỳ đó, 01 hoạt động sinh viên chỉ được tính điểm cho 01 tiêu chí và chỉ tính cho thành tích cao nhất;

- Sinh viên theo dõi thông tin các hoạt động đã tham gia tại trang http://crm.hcmulaw.edu.vn/. Trường hợp có tham gia nhưng không có tên trong danh sách, sinh viên cung cấp minh chứng (bản chính) đính kèm Phiếu đánh giá điểm rèn luyện, trường hợp không có minh chứng, sinh viên liên hệ Ban Tổ chức của hoạt động mình đã tham gia để được xác nhận (thông qua hình thức đơn xác nhận, danh sách ký tên (bản sao),…) ;

- Sinh viên phân biệt giữa mức độ tham gia và tham dự các hoạt động. Ghi rõ phần diễn giải minh chứng;

- Thời gian tính Điểm rèn luyện Học kì I: các hoạt động được tổ chức và hoàn thành tính từ ngày 01/08/2017 đến ngày 15/1/2018;

- Sinh viên K39 và các lớp QTL 38 xét điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 - 2018 không chấm điểm vào các mục 1.1.9, mục 4.1.2 và mục 5.2.5;

- Ban Cán sự lớp kiểm tra minh chứng, chấm điểm và ghi lại điểm tổng hợp sau khi chấm.

II. Hướng dẫn chi tiết một số nội dung cụ thể trong phiếu Điểm rèn luyện:

1. Đối với Mục 3.1.5

“Tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội cấp lớp, Khoa, Câu lạc bộ đội nhóm chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn: quyên góp, hội thu, đi thăm, giúp đỡ người già trẻ em…(Có kế hoạch cụ thể được đơn vị quản lý xét duyệt)”, các nội dung được cộng điểm tại Mục này gồm có:

- Sinh viên tham gia các hoạt động không do các đơn vị trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM, trực thuộc Đoàn trường hay trực thuộc Hội Sinh viên trường tổ chức (sau đây gọi chung là các hoạt động bên ngoài Trường), kể cả các hoạt động diễn ra trong thời gian dài ngày hay ngắn ngày, phải có minh chứng có xác nhận của đơn vị tổ chức (bản photo);

- Các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội do các đơn vị bên ngoài trường tổ chức như Chiến dịch Giờ Trái đất, Run to future…;

- Các hoạt động Quyên góp ủng hộ tại trường; Hoạt động tình nguyện cấp khoa, cấp chi đoàn.

2. Đối với Mục 4.1.3

“Tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội cấp trường: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, chiến dịch, các đợt hoạt động theo chủ điểm…(Thời gian hoạt động dài ngày)”, được hiểu như sau:

- Các hoạt động cấp trường là các hoạt động do các đơn vị trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM như Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm QHDN và HTSV, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường phát động và tổ chức;

- Các hoạt động do Liên Chi hội, Đoàn khoa, Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc Đoàn trường, Hội Sinh viên trường, Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc Đoàn khoa, Liên Chi hội khoa tổ chức theo quy mô cấp trường (không giới hạn số lượng đăng ký tham gia, đối tượng tham gia là sinh viên hệ chính quy trong toàn trường và sinh viên các lớp CLC hệ VHVL) có Kế hoạch, Chương trình hoạt động được Đoàn trường, Hội Sinh viên trường phê duyệt (trừ các hoạt động tình nguyện sẽ được tính theo cấp của đơn vị tổ chức).

VD: Đoàn khoa tổ chức cuộc thi học thuật có đối tượng tham gia là Sinh viên hệ chính quy các khóa 39, 40, 41, 42, QTL38 và sinh viên các lớp CLC hệ VHVL thì được xem là tổ chức hoạt động cấp trường (Kế hoạch đã được phê duyệt bởi Đoàn trường).

- Các hoạt động do các đơn vị nêu trên tổ chức chỉ dành riêng cho sinh viên trong khoa, thành viên các câu lạc bộ đội nhóm (gọi chung là dành cho đối tượng thuộc nội bộ đơn vị) được xác định là hoạt động theo cấp của đơn vị đó.

VD: Liên Chi hội khoa tổ chức giao lưu kết nối 4 thế hệ cho sinh viên trong khoa, Đoàn Khoa tổ chức hoạt động giao lưu tân sinh viên của khoa thì được xem là tổ chức các hoạt động cấp Khoa.

- Cụ thể các hoạt động được tính điểm tại Mục 4.1.3 gồm có: Chiến dịch Xuân tình nguyện, Chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức ULAW, tham gia Đội hình chuyên Tư vấn tuyển sinh do Phòng Đào tạo tổ chức, quản lý; tham gia Đội hình tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ sinh viên do Trung tâm QHDN và HTSV tổ chức, quản lý; Hoạt động tư vấn pháp luật của CLB CLE thuộc Trung tâm Tư vấn pháp luật tổ chức; tham gia Đội hình Công tác trật tự và an toàn giao thông Sinh viên do Đoàn trường quản lý. Và những hoạt động khác theo chủ điểm do các đơn vị trực thuộc Nhà trường phát động, tổ chức trong thời  gian hoạt động dài ngày, có tính liên tục thì được tính điểm tại mục này;

- Sinh viên tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2018 được cộng điểm vào học kỳ I năm học 2017 - 2018.

3. Đối với mục 4.1.4

"Hoạt động giúp người, cứu người: Hiến máu nhân đạo, các hoạt động giúp người, cứu người được tập thể lớp, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường công nhận…"

- Sinh viên hiến máu tại các đơn vị ngoài trường cung cấp Giấy chứng nhận hiến máu (bản photo kèm bản chính để đối chiếu) đính kèm Phiếu đánh giá điểm rèn luyện. Trường hợp hiến máu trong trường, sinh viên kiểm tra tên trong danh sách hiến máu được Ban tổ chức tổng hợp trên trang http://crm.hcmulaw.edu.vn/. Trường hợp tham gia hiến máu tại trường nhưng không có tên trong danh sách, sinh viên cung cấp minh chứng bản chính;

- Các hoạt động giúp người, cứu người được tập thể lớp, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường công nhận là các hoạt động cứu giúp người trong tình thế cấp bách, được công nhận bởi các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường (cung cấp minh chứng giấy chứng nhận, quyết định công nhận bản photo kèm bản chính để đối chiếu);

4. Đối với mục 4.1.5

"Tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được biểu dương, khen thưởng"

- Sinh viên cung cấp minh chứng (bản photo kèm bản chính để đối chiếu). Minh chứng có thể giấy khen hoặc quyết định khen thưởng có danh sách đính kèm;

- Sinh viên tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh 2017 được khen thưởng (có minh chứng giấy khen dành cho cá nhân) được cộng điểm cho việc “Tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được biểu dương, khen thưởng” tại mục 4.1.5 vào học kỳ I năm học 2017 – 2018.

5. Đối với mục 5

- Sinh viên ghi rõ chức vụ đảm nhận diễn giải minh chứng cho mục 5.1.1 và mục 5.1.2; thành viên lớp, đoàn viên, hội viên và Cố vấn học tập đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Chấp hành chi hội;

- Sinh viên là cộng tác viên của các tổ chức đoàn thể không được cộng điểm quản lý tại mục 5.1.1 và mục 5.1.2.

III. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Chấp hành chi hội

- Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Chấp hành chi hội có trách nhiệm phối hợp với Ban Cán sự lớp cung cấp thông tin đầy đủ, hướng dẫn chi tiết cho sinh viên lớp về việc tự chấm điểm rèn luyện và đảm bảo quy trình đánh giá điểm rèn luyện tại lớp được thực hiện đúng quy định;

- Kiểm tra minh chứng và chấm lại điểm của từng sinh viên (Theo mẫu Phiếu đánh giá điểm rèn luyện);

- Tổng hợp và ghi rõ điểm sau khi chấm của từng sinh viên.

 

Trên đây là Hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến công tác đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên K39 và sinh viên các lớp QTL 38 năm học 2017 – 2018, đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường (báo cáo);

- Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường (thông tin);

- Phòng CTSV (thông tin);

- Đoàn khoa, LCH khoa, Đoàn CCTĐTĐB, LCH CCTĐTĐB (hướng dẫn);

- Các CLB - Đ - N trực thuộc Đoàn trường, Hội Sinh viên trường (hướng dẫn);

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký) 

  

Nguyễn Thành Bá Đại

 

 

Tags