Hướng dẫn số 12-HD/ĐTN ngày 16 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Đoàn trường về thực hiện Công trình thanh niên năm học 2018 - 2019: https://drive.google.com/file/d/1eNpwbg_FJncrsClqiESni2QZPemp_RaS/view?usp=sharing

Tags