Thực hiện Quy chế Công tác HSSV về công tác thi đua, khen thưởng định kỳ hàng năm, hướng đến việc tổng kết năm học 2016 – 2017, Kế hoạch số 299/KH-ĐHL ngày 13/03/2012 cuộc bình chọn và tuyên dương “Sinh viên Trường đại học Luật TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu làm theo lời Bác”, tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học trao thưởng vào dịp Lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018, Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn các lớp sinh viên tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng như sau:

I – THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỊNH KỲ:

1 - Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng

Thi đua, khen thưởng toàn diện định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên được tiến hành vào cuối mỗi năm học. Cụ thể:

a) Đối với cá nhân sinh viên:

- Danh hiệu cá nhân gồm loại: sinh viên Giỏi,  sinh viên Xuất sắc.

- Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau:

 + Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi nếu xếp loại học tập từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên;

 + Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc nếu xếp loại học tập và rèn luyện Xuất sắc.

+ Tích cực tham gia và có thành tích trong các hoạt động phong trào của lớp, Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên…

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học đó dưới mức trung bình.

Áp dụng điểm sinh viên để xét thi đua là: Điểm học tập (thang điểm 4) năm học 2016 – 2017, Điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm 2016 – 2017.

b)  Đối với tập thể lớp sinh viên:

- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc.

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá trở lên;

+ Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên;

+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong nhà trường.

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh viên Tiên tiến và có từ 10% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc.

2 - Trình tự, thủ tục xét khen thưởng

a) Thủ tục xét khen thưởng:

- Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, các lớp sinh viên tiến hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của Cố vấn học tập, đề nghị lên Phòng Công tác Sinh viên;

- Bản thành tích cá nhân, tập thể làm theo mẫu đính kèm. (tải trên web: crm.hcmulaw.edu.vn mục Thông báo chung hoặc daotao.hcmulaw.edu.vn mục Công tác sinh viên\Thông báo Công tác sinh viên)

b) Danh hiệu và hình thức khen thưởng:

Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ căn cứ các tiêu chuẩn và đóng góp của các tập thể, cá nhân để xét chọn và tham mưu Hiệu trưởng tặng giấy khen:

- Cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Giỏi, sinh viên Xuất sắc; tập thể Lớp sinh viên Tiên tiến, Lớp sinh viên Xuất sắc phải là những tập thể, cá nhân ưu tú trong số những đơn vị, cá nhân có thành tích.

- Trên cơ sở hồ sơ và thành tích tập thể, cá nhân sinh viên tham gia bình xét, Thường trực Thi đua, khen thưởng – Phòng Công tác sinh viên sẽ lựa chọn mỗi khoá từ 10 đến 15 sinh viên, tập thể từ 10 đến 15 lớp đề nghị Hiệu trường tặng giấy khen trong lễ khai giảng.

 

II – BÌNH CHỌN SINH VIÊN TIÊU BIỂU LÀM THEO LỜI BÁC:

1. Tiêu chuẩn chung:

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà Trường;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ trong trong cuộc sống, học tập;

- Sinh viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” hoặc “Sinh viên 5 tốt” cấp trường trở lên trong năm 2017.

2. Các  lĩnh vực bình chọn:

a. Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực học tập:

- Điểm trung bình năm học 2016 – 2017: xếp loại giỏi trở lên, không có môn nào học lại.

- Điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2016 – 2017: loại xuất sắc

- Tham gia tích cực và đạt giải các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên

- Ngoại ngữ: B Anh văn hoặc TOEFL 450 hoặc IELTS 4.5 (Ưu tiên biết 2 ngoại ngữ).

- Tin học A.

b. Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt từ giải từ cấp thành trở lên và được trao giải trong năm 2016 – 2017. (Ưu tiên xét chọn những sinh viên là chủ nhiệm đề tài)

- Có kết quả học tập trong năm học đạt loại khá trở lên.

- Tích cực tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

c. Sinh viên tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện:

- Tham gia từ 5 hoạt động tình nguyện trở lên trong đó có ít nhất 2 hoạt động tình nguyện cấp trường. (Hoạt động tình nguyện diễn ra từ 7/2016 – 08/2017, có xác nhận của đơn vị tổ chức).

- Được khen thưởng cấp trường, UBND cấp huyện hoặc tương đương trở lên trao thưởng trong năm 2016 - 2017.

d. Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao:

Sinh viên đạt thành tích cá nhân giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường, Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố tổ chức (có giấy khen, giấy chứng nhận).

3. Danh hiệu và hình thức khen thưởng:

- Danh hiệu: “Sinh viên Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu làm theo lời Bác”

- Hình thức: Hiệu trưởng tặng giấy khen đối với sinh viên được tuyên dương.

- Số lượng: Trên cơ sở hồ sơ cá nhân sinh viên tham gia bình xét, Thường trực Thi đua, khen thưởng – Phòng Công tác sinh viên sẽ lựa chọn mỗi khoá, trong mỗi lĩnh vực có từ 1 đến 2 sinh viên.

4. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng

- Các lớp sinh viên, Đoàn trường, Hội Sinh viên dựa vào các tiêu chuẩn và thông qua việc tuyên dương các gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Sinh viên 5 tốt” lập danh sách và kèm bản giới thiệu thành tích về Phòng Công tác sinh viên. Mẫu Phiếu đề cử kèm theo Thông báo này (Tải trên web: crm.hcmulaw.edu.vn mục Thông báo chung hoặc daotao.hcmulaw.edu.vn mục Công tác sinh viên\Thông báo Công tác sinh viên)

- Phòng Công tác sinh viên tham mưu với Hiệu trưởng về các danh hiệu tuyên dương và chịu trách nhiệm chính trong việc xét chọn:

+ Tổng hợp danh sách và xác minh kiểm tra các sinh viên đảm bảo tiêu chuẩn.

+ Lập danh sách chuẩn bị hồ sơ và tham mưu Hiệu trưởng thành lập Hội đồng xét chọn.

 

III – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ 5 – 8/9/2017: Lớp trưởng các lớp có trách nhiệm triển khai thông báo này đến các sinh viên trong lớp đủ điều kiện, họp BCS, BCH chi đoàn, Chi hội lớp làm hồ sơ gửi về Phòng CTSV.

- Nhà trường chỉ xét thi đua, khen thưởng đối với các các cá nhân, tập thể có hồ sơ khai thành tích gửi về Phòng CTSV.

- Sinh viên làm hồ sơ thi đua ở nhiều nội dung thì chỉ được chọn đề nghị cho 1 hình thức khen thưởng cao nhất, sinh viên đạt danh hiệu tiêu biểu trong lĩnh vực thì không xét trong các hình thức khen thưởng khác.

- Thời hạn gửi hồ sơ về Phòng CTSV trước 16 giờ ngày 08/9/2017.

Đề nghị Đoàn trường, Hội sinh viên trường, Ban cán sự lớp triển khai thông báo đến sinh viên các lớp, phát động phong trào thi đua trong sinh viên, cùng tham gia giới thiệu và bình chọn.

 

Nơi nhận:

 - Ban Giám hiệu (báo cáo).

 - Đoàn trường – Hội Sinh viên (phối hợp)

 - Sinh viên lớp Chính quy (thực hiện).

 - Lưu VT, PCTSV

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

File đính kèm:

1. Mẫu phiếu đề cử bình chọn tuyên dương "Sinh viên trường ĐH Luật TP.HCM tiêu biểu làm theo lời Bác"

2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân sinh viên

3. Mẫu báo cáo thành tích tập thể sinh viên

Tags