Thực hiện Thông báo số 2166-TB/TĐTN-BTG của Ban Thường vụ Thành Đoàn ngày 05/10/2021 về việc mời đoàn viên, thanh niên tích cực tuyên truyền và tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”. Nay, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành thông báo về việc vận động đoàn viên, sinh viên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Cán bộ Đoàn - Hội các cấp (bắt buộc); Đoàn viên, hội viên, sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chi Minh;

- Đảm bảo 100% Chi đoàn có đoàn viên, sinh viên tham gia.

2. Nội dung thi:

- Những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia;

- Luật Biên phòng Việt Nam năm 2021;

- Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

- Việc xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền.

3. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi: vòng thi tuần được tổ chức với hình thức trắc nghiệm trực tuyến đến hết ngày 31/10/2021 trên ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” hoặc tại địa chỉ website https://biencuongtoquoc.vn/.

- Tuần 1: từ ngày 01/10/2021 đến ngày 08/10/2021.

- Tuần 2: từ ngày 09/10/2021 đến ngày 16/10/2021.

- Tuần 3: từ ngày 17/10/2021 đến ngày 23/10/2021.

- Tuần 4: từ ngày 24/10/2021 đến ngày 31/10/2021.

Trên đây là Thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc vận động đoàn viên, sinh viên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”. Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường (báo cáo).

- Cơ sở Đoàn (thực hiện).

- Lưu: VP

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (đã ký)

 Trần Nhật Anh

Tags