Mẫu Huy hiệu Đoàn chuẩn Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh

 

Nhằm thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ trong việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”, nằm trong chuỗi hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” - lần thứ IV, năm 2021. Nay, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành thông báo về việc vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” - lần thứ IV, năm 2021, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Cán bộ Đoàn (bắt buộc), đoàn viên, sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chi Minh.

2. Cách thức: Thí sinh đăng kí và tham gia thi trên App Thanh niên Việt Nam https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnpt.tnvn.

3. Thời gian diễn ra Hội thi:

- Hội thi chính thức diễn ra trong 06 tuần thi, bắt đầu từ 11h00 ngày 16/5/2021.

Vòng chung kết trực tuyến: diễn ra vào ngày 03/7/2021 (dự kiến).

Vòng thi chung kết toàn quốc: diễn ra vào ngày 10/7/2021 (dự kiến).

Trên đây là Thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” - lần thứ IV, năm 2021. Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường (báo cáo).

- Cơ sở Đoàn (thực hiện).

- Lưu: VP

TL. BAN THƯƠNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Trần Nhật Anh

Tags