Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'nghi 2021, sinh viên phái tham gia toàn, tiết kiệm. Không tham gia đề Quy trường (Đoần Thanh niên Trong điềm Lẽ hoạt Äộng chơi, giải ành mạnh, các hoạt Äáng gây ninh, trật Chủ thông báo đến Sỉnh Phòng CTSV) trường hợp sinh theo định. Nhà trường HS nhà trường, Ban hiệu nhà trường đề nghị các chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên trường, Phòng CTSV toàn sinh viên Trường nghiệm túc thực hiện các nội dung kịp báo cáo Giám hiệu cầu./ trường hợp Nơi nhận: Ban b/c) -Lưu HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG TRƯONGA Trường'

Tags