Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 67/KH-ĐHL của Trường Đại học Luật TP.HCM về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả, không để dịch bùng phát trong Nhà trường, Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc triển khai cấp giấy tờ cho sinh viên hệ chính quy, cụ thể như sau:

1.    Thời gian triển khai:

Bắt đầu từ ngày 22/02/2021 cho đến khi thông báo mới.

2.    Đối tượng áp dụng:

Toàn bộ sinh viên hệ chính quy của Nhà trường.

3.    Nội dung thực hiện:

- Trong thời gian trên, Phòng Công tác sinh viên chỉ cấp giấy tờ thông qua hình thức đăng ký trực tuyến. Sinh viên có nhu cầu cấp các loại giấy tờ thuộc Phòng Công tác sinh viên phụ trách truy cập vào đường link: https://forms.gle/fv6HzuVHRdfhPeH28 và làm theo hướng dẫn để đăng ký.

- Sau 24 giờ, sinh viên đã đăng ký sẽ nhận giấy tờ tại Phòng Công tác sinh viên A103 cơ sở Nguyễn Tất Thành.

- Khi đến trường nhận giấy tờ, sinh viên phải đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Nhà nước và của Trường. Thực hiện việc khai báo y tế theo thông báo trên Website của Nhà trường.

 Các Lớp trưởng, các Bí thư Chi đoàn, Chi hội truyền đạt đầy đủ toàn bộ nội dung của Thông báo đến các thành viên của lớp. Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên hệ chính quy nghiêm túc thực hiện các nội dung của Thông báo này./.

Nơi nhận:                                      

- Bộ trưởng (để b/c);

- Đảny ủy, BGH, Ban chỉ đạo;

- Các lớp sinh viên hệ chính quy;

- Cổng thông tin điện tử Ulaw;

- Lưu: VT, PCTSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tags