Căn cứ Quyết định số 210-QĐ/ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2015 về việc ban hành Quy chế Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (được sửa đổi, bổ sung theo Hướng dẫn số  -HD/ĐTN ngày  tháng 4 năm 2019). Nay, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn thực hiện các nội dung liên quan đến việc xét chọn danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường cụ thể như sau:

1. Ban hành quy trình xét chọn danh hiệu “Thanh niên tiên tiên làm theo lời Bác” cấp trường năm học 2018 – 2019:

1.1. Thay đổi một số tiêu chuẩn xét chọn:

Nhằm nâng cao giá trị danh hiệu Thanh niên tiên tiến cấp trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thay đổi một số tiêu chí về học tập, đồng thời bổ sung các tiêu chí ưu tiên (file đính kèm)

1.2. Việc triển khai ở cấp cơ sở:    

Các đơn vị xây dựng quy chế xét chọn danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp khoa và nhanh chóng triển khai quy chế đến Đoàn viên, sinh viên. Chậm nhất là ngày 24/4/2019 tất cả đơn vị phải hoàn thành việc thông tin đến Đoàn viên, sinh viên. Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác xét chọn danh hiệu đơn vị cơ sở căn cứ trên Tiêu chuẩn mới của Đoàn trường để ban hành tiêu chí riêng phù hợp với tình hình tại đơn vị mình. Thống nhất sử dụng mẫu chung của Đoàn trường. (file đính kèm)

* Lưu ý riêng về minh chứng:

+ Các chương trình cấp chi Đoàn phải có sự xác nhận của BCH Chi đoàn;

+ Các chương trình đã tham gia nhưng không có danh sách cập nhật online sẽ phải xin xác nhận của Ban tổ chức;

+ Đối với các chương trình ngoài trường cần có minh chứng cụ thể có thông tin cá nhân. (Ví dụ: Giấy chứng nhận có tên cá nhân)

2. Thời gian triển khai và thực hiện:

Giai đoạn

Thời gian

Nội dung

Lưu ý

Triển khai tại cấp cơ sở

10-24/04/2019

Các đoàn cơ sở triển khai tuyên truyền và nhận hồ sơ

- Các đơn vị căn cứ tiêu chí cấp trường để xây dựng tiêu chí phù hợp với đơn vị mình.

- Các hệ thống tiêu chí và sản phẩm truyền thông phải gửi về Ban Tư tưởng văn hóa.

Nhân hồ sơ và xét chọn

24-26/04/2019

Các đơn vị nộp Hồ sơ phù hợp về Đoàn trường

 

Xét hồ sơ

2-6/05/2019

- Tổng hợp và kiểm duyệt Hồ sơ

- Nộp hồ sơ về Ban Thường vụ Đoàn trường xét chọn.

 

Tổ chức tuyên dương

7-12/05/2019

Chuẩn bị và Tổ chức Lễ trao danh hiệu Thanh niên tiên tiến cấp trường năm 2019

 

 

Trên đây là Thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc xét chọn danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường, đề nghị Đoàn khoa, Đoàn các chương trình Đào tạo Đặc biệt nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

File đính kèm: Tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2018 - 2019; Form đăng kí xét duyệt Thanh niên Tiên tiến và Tập thể Tiên tiến năm học 2018 - 2019.

Nơi nhận:

- Cơ sở Đoàn (thực hiện);

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã kí)

Nguyễn Thành Bá Đại

Tags