HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ quyết định số 46/QĐ-ĐHL ngày 9/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật TP. HCM; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 cho 121 sinh viên khóa 41 (QTL) và khóa 42, trong đó: 99 sinh viên lớp đại trà; 18 sinh viên lớp Chất lượng cao; 04 sinh viên lớp Anh văn pháp lý;  

 (Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Các Ông (Bà) Trưởng Phòng CTSV, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng TC-KT và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Phòng CTSV.                                                                                                                                

                                                                                                                  

                          

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Trần Hoàng Hải 

 

 

File đính kèm: Danh sách sinh viên K41 (QTL) và K42 nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021-2022                                                                                  

Tags