HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

          Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ quyết định số 46/QĐ-ĐHL ngày 9/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật TP. HCM;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 cho 109 sinh viên khóa 42, trong đó: 86 sinh viên lớp đại trà; 19 sinh viên lớp Chất lượng cao; 04 sinh viên lớp Anh văn pháp lý; 

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 2. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 cho 135 sinh viên khóa 43, trong đó: 110 sinh viên lớp đại trà; 17 sinh viên lớp Chất lượng cao; 05 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 03 sinh viên lớp Anh văn pháp lý;

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 3. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 cho 155 sinh viên khóa 44, trong đó: 122 sinh viên lớp đại trà; 20 sinh viên lớp Chất lượng cao; 05 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 08 sinh viên lớp Anh văn pháp lý;

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 4. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 cho 230 sinh viên khóa 45, trong đó: 187 sinh viên lớp đại trà; 24 sinh viên lớp Chất lượng cao; 05 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 14 sinh viên lớp Anh văn pháp lý;

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 5. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 cho 16 sinh viên lớp QTL41 và 02 sinh viên lớp CLCQTL41.  

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 6. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng Phòng CTSV, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng TC-KT và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu: VT, Phòng CTSV.                                                                           

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

  

Trần Hoàng Hải

 

File đính kèm: Thông báo về việc công bố kết quả xét học bổng học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.

 

Tags