BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 - Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

 - Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh được công nhận tại Quyết định số 798 / QĐ-TĐTN-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ban thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc nhận Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2019 - 2022);

 - Đề xuất của Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn,

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1.   Ban hành kèm theo quyết định “Quy định danh hiệu“ Cán bộ tiêu biểu ”trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh".

 Điều 2.   Quyết định có hiệu lực từ ký hiệu ngày.

 Điều 3.   Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn, Văn phòng Đoàn và các tập thể, cá nhân liên quan có trách nhiệm theo dõi, thực hiện quyết định. /.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Đoàn cơ sở;

- Lưu: VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)


Nguyễn Thành Bá Đại

 

File đính kèm:

- Thông báo về việc xét chọn danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu";

Quy chế danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu"  ;

Báo cáo thành tích xét chọn danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu"  .

Tags