Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

Danh hiệu “Cán bộ Đoàn tiêu biểu” (sau đây gọi tắt là “Danh hiệu”) trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định trao tặng.

Điều 2. Đối tượng được xét chọn danh hiệu

1. Cán bộ Đoàn các cấp từ Phó Bí thư chi đoàn trở lên .

2. Cán bộ Đoàn là Chủ nhiệm các Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn trường.

3. Cán bộ Đoàn xét chọn danh hiệu phải có thời gian hoạt động liên tục tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh từ đủ 01 năm trở lên (tính từ thời điểm có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền) và đang giữ chức vụ theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này tại thời điểm xét chọn danh hiệu.

Điều 3. Hội đồng xét chọn danh hiệu

Hội đồng xét chọn danh hiệu (sau đây gọi tắt là “Hội đồng”) do Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định thành lập.

Điều 4. Số lượng, hình thức trao danh hiệu

1. Số lượng cá nhân được xét trao danh hiệu và khen thưởng do Hội đồng quyết định.

2. Cá nhân đã được trao danh hiệu của những năm trước vẫn được xét trao danh hiệu cho những lần tiếp theo, nếu đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại năm xét danh hiệu.

3. Hình thức tuyên dương: Giấy khen của Đoàn trường và biểu trưng danh hiệu.

Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân được tuyên dương

1. Quyền lợi của cá nhân được tuyên dương

a) Được tổ chức tuyên dương cấp trường và nhận các phần khen thưởng theo quy định.

b) Được thông tin, giới thiệu trên các kênh thông tin chính thức của Đoàn trường.

2. Trách nhiệm của cá nhân được tuyên dương

a) Tuân thủ pháp luật, chấp hành tốt Nội quy nhà trường, phong cách sinh viên Luật, phong cách cán bộ Đoàn.

b) Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của danh hiệu, của tổ chức Đoàn.

c) Giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích cao hơn.

Điều 6. Xử lý vi phạm

Nếu phát hiện cá nhân sau khi nhận danh hiệu vi phạm pháp luật, Nội quy trường học, quy chế của danh hiệu, Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường tham mưu Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định thu hồi toàn bộ danh hiệu, đồng thời sẽ có hình thức xử lý hoặc kiến nghị Nhà trường xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan đến vi phạm trên.

Điều 7. Giải quyết khiếu nại

1. Cá nhân được quyền khiếu nại về kết quả xét chọn danh hiệu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả xét chọn danh hiệu.

2. Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường báo cáo Ban Thường vụ Đoàn trường trường xem xét, giải quyết khiếu nại và trả lời sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Đoàn trường là quyết định cuối cùng.

Chương 2

TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU

Điều 8. Tiêu chuẩn chung

1. Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội quy của ngành giáo dục, của Nhà trường và nơi cư trú.

2. Là tấm gương tận tụy, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống cho các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và cộng đồng noi theo.

3. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; chủ động, sáng tạo, có sáng kiến, mô hình, giải pháp được ứng dụng hiệu quả, thiết thực đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

4. Liên hệ mật thiết với thanh niên, sinh viên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

5. Được đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tại đơn vị công tác tin tưởng, tín nhiệm.

6. Tích cực học tập và làm theo lời Bác, tích cực tham gia chương trình “Phong cách sinh viên Luật”, Phong cách cán bộ Đoàn TP. Hồ Chí Minh, phong cách cán bộ Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Điều 9. Tiêu chuẩn cụ thể

1. Điểm tích lũy trung bình toàn khóa hoặc điểm trung bình học kỳ gần nhất đạt từ loại Khá trở lên, không có học phần phải học lại, không có học phần bị điểm F.

2. Điểm rèn luyện học kỳ gần nhất đạt loại Tốt trở lên; phân loại Đoàn viên trong năm học gần nhất đạt loại Xuất sắc. Nếu là Đảng viên thì phải là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3. Hoàn thành các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên hoặc hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (có giấy chứng nhận).

4. Đơn vị mình quản lý đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vững mạnh) trong năm gần nhất tính đến thời điểm xét danh hiệu. 

5. Được tặng ít nhất 01 giấy khen (hoặc bằng khen) từ cấp tỉnh (hoặc tương đương) trở lên hoặc 02 giấy khen cấp trường (hoặc tương đương), trong đó có ít nhất 01 giấy khen của Đoàn trường hoặc Hội Sinh viên trường trong công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên.

6. Được giới thiệu tại Hội nghị chi đoàn, chi hội thông qua hình thức bỏ phiếu tín nhiệm (hoặc thông qua hình thức khác do Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định) với tỷ lệ tín nhiệm từ 80% trở lên.

Điều 10. Tiêu chuẩn ưu tiên

1. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt hoặc vượt chuẩn ngoại ngữ đầu ra của trường.

2. Tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài đăng tạp chí hoặc đạt giải thưởng trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học.

3. Là Đảng viên được xếp loại “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, đối tượng được giới thiệu Kết nạp Đảng đã được thông qua tại Chi bộ sinh viên.

4. Tham gia các chương trình tình nguyện do Đoàn trường, Hội Sinh viên trường, Đoàn khoa, Liên chi hội khoa tổ chức.

6. Có mô hình, giải pháp, sáng kiến cá nhân trong quá trình công tác, tổ chức xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh mang tính hiệu quả cao và có khả năng triển khai nhân rộng.

Chương 3

QUY TRÌNH XÉT CHỌN DANH HIỆU

Điều 11. Thẩm quyền giới thiệu, đề cử xét chọn danh hiệu

1. Ban Chấp hành Đoàn trường.

2. Ban Chấp hành Đoàn khoa.

3. Ban Chấp hành chi đoàn.

Điều 12. Hồ sơ tham gia xét chọn

1. Công văn giới thiệu của Ban Chấp hành Đoàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

2. Báo cáo thành tích cá nhân có dán ảnh 3x4 và xác nhận của Ban Chấp hành Đoàn khoa hoặc Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt (gọi chung là Đoàn khoa), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy chế này. 

3. Bảng điểm học tập, bảng điểm rèn luyện.

4. Bản sao các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến thành tích, các hình ảnh minh họa trong quá trình tham gia công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có giá trị thực hiện kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Điều 14. Điều chỉnh quy chế

 

Trong quá trình thực hiện, Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường tham mưu Ban Thường vụ Đoàn trường xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này khi cần thiết./.

 

Tags