HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QT-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Tách Trường Đại học Luật thuộc Đại Học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo);

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tặng giấy khen và thưởng 5.000.000đ (Năm triệu đồng) cho sinh viên đạt thành tích “Sinh viên xuất sắc toàn khóa học”

(Danh sách có 01 sinh viên)

Điều 2: Tặng giấy khen và thưởng 600.000đ (Sáu trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên khóa 39 (2014 - 2018) ngành Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh và khoá 38 (2013 - 2018) ngành Quản trị - Luật đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa học.

(Danh sách có 92 sinh viên kèm theo)

Điều 3: Tặng giấy khen và thưởng 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên khóa 38 (2013 - 2017) ngành Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh và khoá 37 (2012 - 2017) ngành Quản trị - Luật có nhiều đóng góp trong công tác quản lý lớp.

(Danh sách có 31 sinh viên kèm theo)

Điều 4: Tặng giấy khen và thưởng 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên khóa 39 (2014 - 2018) ngành Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh và khoá 38 (2013 - 2018) ngành Quản trị - Luật có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên.

(Danh sách có 22 sinh viên kèm theo)

Điều 5: Tặng giấy khen và thưởng 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên khóa 39 (2014 - 2018) ngành Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh và khoá 38 (2013 - 2018) ngành Quản trị - Luật có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Nhà trường.

(Danh sách có 03 sinh viên)

Điều 6: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng tài chính – Kế toán, Trưởng Khoa và sinh viên có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4.

- Lưu VT, PCTCT-SV

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

File đính kèm: Danh sách sinh viên K39 (2014 – 2018) và K38 Quản trị - Luật (2013 - 2018) được nhận giấy khen của Hiệu trưởng

Tags