BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Điều 27, 28 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về khen thưởng và kỷ luật Đoàn viên;

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh được công nhận tại Quyết định số 2157/QĐ-ĐTN ngày 06/06/2017 của Ban thường vụ Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh lần IX (2017 – 2019);

- Xét đề nghị của Ban Tư tưởng – văn hóa Đoàn trường;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tặng Giấy Chứng nhận “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm học 2017 – 2018 cho 7 tập thể và 121 cá nhân (có danh sách kèm theo Quyết định này);

Điều 2: Văn phòng Đoàn trường, các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

File đính kèm: Danh sách tập thể và cá nhân được xét tặng Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến, tập thể tiên tiến làm theo lời Bác"

Tags