BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh được công nhận tại Quyết định số 61/QĐ-TWH ngày 22 tháng 12 năm 1997 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc công nhận tổ chức Hội Sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-HSV ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Chiến dịch Mùa hè Xanh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2017;

- Dựa trên sự đề xuất của Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2017 gồm 17 thành viên (danh sách đính kèm theo quyết định này).

Điều 2: Ban Chỉ huy Chiến dịch có trách nhiệm triển khai, thực hiện Chiến dịch Mùa hè xanh theo đúng Kế hoạch đã đề ra, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường và Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường.

Điều 3: Văn phòng Hội Sinh viên trường và các cá nhân có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường (báo cáo);

- BTK Hội Sinh viên Thành Phố (báo cáo);

- BTV Đoàn trường (báo cáo);

- BTK Hội Sinh viên trường (báo cáo);

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Anh Thư


Dưới đây là danh sách Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2017 đính kèm:

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HCM

 

 

 

 

 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2017

DANH SÁCH

BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017

(Đính kèm theo Quyết định số 11 /QĐ-HSV ngày 14/6/2017)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

CHỨC VỤ

BAN CHỈ HUY

1.

Trần Anh Thư

Ủy viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Chỉ huy trưởng

2.

Nguyễn Thanh Phong

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Chỉ huy phó TT

3.

Võ Thị Hương Thương

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Chỉ huy phó

4.

Nguyễn Thị Quỳnh An

Ủy viên BTK Hội Sinh viên trường

Thành viên

5.

Nguyễn Thục Anh

Ủy viên BTK Hội Sinh viên trường

Thành viên

6.

Đặng Mỹ Phụng

Ủy viên BTK Hội Sinh viên trường

Thành viên

7.

Võ Lê Chính Trung

Ủy viên BTK Hội Sinh viên trường

Thành viên

8.

Trần Hoàng Bảo

Ủy viên BCH Đoàn trường

Thành viên

9.

Trần Minh Pháp

Ủy viên BCH Đoàn trường

Thành viên

10.

Nguyễn Thị Ngọc Hảo

Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó chánh văn phòng Đoàn trường

Thành viên

11.

Hoàng Thị Thu Hà

Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường

Thành viên

12.

Nguyễn Mậu Thương

LCH trưởng LCH khoa Luật Thương mại

Thành viên

13.

Đỗ Nguyễn Hữu Tấn

Phó Bí thư Đoàn khoa Quản trị

Thành viên

14.

Nguyễn Duy Phúc

Uỷ viên BCH LCH Các Chương trình Đào tạo Đặc biệt

Thành viên

15.

Huỳnh Hữu Huân

Đội trưởng đội Công tác xã hội

Thành viên

16.

Phan Thị Ngọc Yên

Phó chánh văn phòng Hội Sinh viên trường

Thành viên

17

Nguyễn Thị Dương Huyền

Cán bộ văn phòng Đoàn trường

Thành viên

Tags