HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học được ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ – TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 và 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ quyết định số 2610/QĐ-ĐHL ngày 01/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 – 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 cho 07 sinh viên Khóa 37 (Quản Trị - Luật) có điểm học tập từ 3.37 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 cho 75 sinh viên Khóa 38 có điểm học tập từ 3.25 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 cho 90 sinh viên Khóa 39 có điểm học tập từ 3.29 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 cho 92 sinh viên Khóa 40 có điểm học tập từ 3.26 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 cho 94 sinh viên Khóa 41 có điểm học tập từ 3.2 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

 (Có danh sách sinh viên kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng Phòng CTSV, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng TCKT và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Phòng CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Trần Hoàng Hải


Danh sách đính kèm
: Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Tags