Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

Danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu”, “Đoàn viên tiêu biểu” (gọi chung là “Danh hiệu”) trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định trao tặng. 

Điều 2. Đối tượng được xét chọn danh hiệu

1. Đối tượng được xét chọn danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu” là các Chi đoàn trực thuộc các Đoàn khoa, Đoàn Các chương trình đào tạo đặc biệt (gọi chung là Đoàn khoa), có thời gian hoạt động tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh từ đủ 01 năm trở lên (tính từ thời điểm có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền).

2. Đối tượng được xét chọn danh hiệu “Đoàn viên tiêu biểu” là Đoàn viên các chi đoàn trực thuộc các Đoàn khoa, Đoàn Các chương trình đào tạo đặc biệt (gọi chung là Đoàn khoa), có thời gian học tập và sinh hoạt tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh từ đủ 01 năm học trở lên.

Điều 3. Hội đồng xét chọn danh hiệu

Hội đồng xét chọn danh hiệu (sau đây gọi tắt là “Hội đồng”) do Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định thành lập.

Điều 4. Số lượng, hình thức trao danh hiệu

1. Số lượng tập thể, cá nhân được xét trao danh hiệu và khen thưởng do Hội đồng quyết định.

2. Tập thể, cá nhân đã được trao danh hiệu của những năm trước vẫn được xét trao danh hiệu cho những lần tiếp theo, nếu đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại năm xét danh hiệu.

3. Hình thức tuyên dương: Giấy khen của Đoàn trường và biểu trưng danh hiệu.

Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của tập thể được tuyên dương

1. Quyền lợi của tập thể, cá nhân được tuyên dương

a) Được tổ chức tuyên dương cấp trường và nhận các phần khen thưởng theo quy định.

b) Được thông tin, giới thiệu trên các kênh thông tin chính thức của Đoàn trường.

2. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân được tuyên dương

a) Tuân thủ pháp luật, chấp hành tốt nội quy nhà trường, phong cách sinh viên Luật.

b) Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của danh hiệu, của tổ chức Đoàn - Hội.

c) Giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích cao hơn.

Điều 6. Xử lý vi phạm

Nếu phát hiện tập thể, cá nhân sau khi nhận danh hiệu vi phạm pháp luật, Nội quy trường học, quy chế của danh hiệu, Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường tham mưu Ban Thường vụ Đoàn trường có quyết định thu hồi toàn bộ danh hiệu, đồng thời sẽ có hình thức xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan đến vi phạm trên.

Điều 7. Giải quyết khiếu nại

1. Tập thể được quyền khiếu nại về kết quả xét chọn danh hiệu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả xét chọn danh hiệu.

2. Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường báo cáo Ban Thường vụ Đoàn trường xem xét, giải quyết khiếu nại và trả lời sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định cuối cùng.

Chương 2

TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU

Mục I

TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU

“CHI ĐOÀN VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU”

Điều 8. Tiêu chuẩn cụ thể

1. Là đơn vị gắn bó mật thiết với Đoàn viên, sinh viên, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại khoa và tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

2. Được đánh giá thi đua năm học gần nhất là chi đoàn vững mạnh.

3. Tổ chức đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, sinh hoạt chính trị (đảm bảo có ít nhất 2/3 số Đoàn viên chi đoàn tham gia tại mỗi buổi sinh hoạt).

4. Tỷ lệ Đoàn viên trong chi đoàn đạt 100%.

5.  Tỷ lệ Đoàn viên chi đoàn hoàn thành các bài học lý luận chính trị đạt 100%.

6. Có công trình thanh niên của năm học gần nhất được Ban Thường vụ Đoàn trường công nhận.

7. Trong năm gần nhất, có tổ chức:

a) 01 hoạt động về giáo dục chính trị - tư tưởng.

b) 01 cuộc thi học thuật chuyên ngành hoặc 01 hoạt động phong trào.

Điều 9. Tiêu chuẩn ưu tiên

1. Có công trình thanh niên được Ban Thường vụ Đoàn trường công nhận là Công trình thanh niên tiêu biểu.

2. Có xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn, các hoạt động trong Tháng thanh niên và được Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp phê duyệt.

3. Đạt các danh hiệu, giải thưởng do Nhà trường, Đoàn – Hội Sinh viên trường, Đoàn khoa – Liên chi hội trao tặng.

4. Chi đoàn có Đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học gần nhất.

5. Chi đoàn có mô hình, giải pháp, sáng kiến hiệu quả nhằm khắc phục hạn chế và phát triển công tác Đoàn, phong trào thanh niên tại trường.

Mục II

TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU”

Điều 10. Tiêu chuẩn chung

1. Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội quy của ngành giáo dục, của Nhà trường. 

2. Là tấm gương tận tụy, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống cho, đoàn viên, hội viên, sinh viên và cộng đồng noi theo.

3. Tích cực học tập và làm theo lời Bác”, tích cực tham gia chương trình “Phong cách sinh viên Luật”.

Điều 11. Tiêu chuẩn cụ thể

1. Điểm học tập trung bình tích lũy hoặc điểm trung bình học kỳ gần nhất tại thời điểm xét đạt loại Khá trở lên, không có học phần phải học lại, không có học phần bị điểm F.

2. Đạt tất cả các tiêu chí về rèn luyện sau đây:

a) Điểm rèn luyện học kỳ gần nhất đạt từ 80 điểm trở lên.

b) Điểm phân loại Đoàn viên năm học gần nhất đạt loại Xuất sắc. Nếu là Đảng viên thì phân loại Đảng viên năm gần nhất là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

c) Hoàn thành các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên.

3. Đạt tất cả các tiêu chí về tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên sau đây:

a) Về chính trị - tư tưởng: Thực hiện nghiêm túc chương trình Phong cách sinh viên Luật (có xác nhận của Ban Chấp hành chi đoàn) và thỏa mãn ít nhất 01 trong các tiêu chí sau:

- Thành viên Ban tổ chức ít nhất 02 hoạt động về giáo dục chính trị - tư tưởng.

- Tham gia ít nhất 02 hoạt động về giáo dục chính trị - tư tưởng.

b) Về học thuật: thỏa mãn ít nhất 01 trong các tiêu chí sau:

- Thành viên Ban tổ chức cuộc thi hoặc tham gia ít nhất 02 cuộc thi học thuật cấp khoa trở lên.

- Có đề tài Nghiên cứu khoa học được nghiệm thu. 

c) Về tình nguyện: Thành viên Ban tổ chức hoặc tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện các cấp (trong đó có ít nhất 01 hoạt động do các đơn vị thuộc trường Đại học Luật TP. HCM tổ chức).

d) Về phong trào: Thành viên Ban tổ chức hoặc tham gia ít nhất 02 hoạt động về văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu quốc tế do các đơn vị thuộc trường Đại học Luật TP. HCM tổ chức.

4. Được giới thiệu tại Hội nghị chi đoàn thông qua hình thức bỏ phiếu tín nhiệm (hặc thông qua hình thức khác do Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định) với tỷ lệ tín nhiệm từ 80% trở lên.

Điều 10. Tiêu chuẩn ưu tiên

1. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt hoặc vượt chuẩn ngoại ngữ đầu ra của trường.

2. Có bài viết được đăng trên các trang báo, tạp chí về khoa học pháp lý hoặc đạt giải thưởng trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học.

3. Là Đảng viên hoặc đối tượng được giới thiệu kết nạp Đảng đã được thông qua tại Chi bộ sinh viên.

4. Tham gia các chương trình tình nguyện do Đoàn trường - Hội sinh viên trường tổ chức.

5. Đạt các danh hiệu do Nhà trường, Đoàn – Hội Sinh viên trường, Đoàn khoa – Liên chi hội trao tặng trong năm gần nhất.

6. Có mô hình hoặc giải pháp hoặc sáng kiến của cá nhân trong quá trình sinh hoạt Đoàn tại trường nhằm tổ chức xây dựng cơ sở Đoàn – Hội vững mạnh mang tính hiệu quả cao và có khả năng triển khai nhân rộng.

Chương 3

QUY TRÌNH XÉT CHỌN DANH HIỆU

Điều 11. Thẩm quyền giới thiệu, đề cử xét chọn danh hiệu

1. Ban Chấp hành Đoàn trường.

2. Tập thể Ban Chấp hành Đoàn khoa.

3. Ban Chấp hành chi đoàn.

Điều 12. Hồ sơ tham gia xét chọn danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu”

1. Công văn giới thiệu của Ban Chấp hành Đoàn khoa.

2. Báo cáo thành tích tập thể có xác nhận của Ban Chấp hành Đoàn khoa.

3. Bản sao các hồ sơ, tài liệu, minh chứng có liên quan đến thành tích, các hình ảnh minh họa trong quá trình tham gia công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên.

Điều 13. Hồ sơ tham gia xét chọn danh hiệu “Đoàn viên tiêu biểu”

1. Công văn giới thiệu của Ban Chấp hành Đoàn khoa.

2. Báo cáo thành tích cá nhân có dán ảnh 3x4 và có xác nhận của Ban Chấp hành Đoàn khoa.

3. Giấy xác nhận thực hiện nghiêm túc chương trình “Phong cách sinh viên Luật” của Ban Chấp hành chi đoàn.

3. Bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện.

4. Bản sao các hồ sơ, tài liệu, minh chứng có liên quan đến thành tích, các hình ảnh minh họa trong quá trình tham gia công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có giá trị thực hiện kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Điều 13. Điều chỉnh quy chế

 

Trong quá trình thực hiện, Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường tham mưu Ban Thường vụ Đoàn trường xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này khi cần thiết./.

Tags