Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/TĐTN-BTG ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

- Tuyên truyền, giáo dục về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giúp cho đoàn viên, thanh niên của trường nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những cột mốc, thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua.

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cơ sở Đoàn, khẳng định vai trò của đoàn viên, thanh niên là lực lượng thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các công trình, hoạt động phong trào thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên trẻ.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện Kế hoạch gắn với thực hiện Kế hoạch số 155-KH/TĐTN-BTG ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CT/TĐTN-BTG ngày 11/8/2016 của Ban Chấp hành Thành Đoàn và thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022” của Ban Thường vụ Thành Đoàn.

- Các hoạt động cần đảm bảo sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; có tác dụng giáo dục sâu sắc; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên của trường tham gia.

II. THỜI GIAN: từ ngày 30/9/2019 đến 15/02/2020.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Cấp trường:

- Tổ chức các lớp tìm hiểu về Đoàn; tổ chức kết nạp "Lớp Đoàn viên 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam".

- Phối hợp với các chi bộ sinh viên tổ chức kết nạp Đảng cho đoàn viên là sinh viên gắn liền với các di tích lịch sử như: Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bảo tàng Tôn Đức Thắng; bia tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại công viên Lê Thị Riêng, Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng, Di tích lịch sử Vùng Bưng 6 Xã, khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ, khu Căn cứ Khu uỷ Sài Gòn – Gia Định, các địa danh tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của dân tộc,…

- Tổ chức hoạt động cho đội ngũ đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ đi thăm các đồng chí cách mạng lão thành, đảng viên từ 50 tuổi Đảng trở lên tại địa phương gắn liền với các hoạt động của Đoàn trường (Quận 4, Quận Thủ Đức);

- Tổ chức chương trình giao lưu truyền lửa “03 thế hệ chung một ngọn cờ hồng”.

- Nâng cao chất lượng công tác giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú tham mưu cho Đảng ủy Nhà trường xem xét, kết nạp nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức cuộc thi viết "Ngày tôi vào Đảng" cấp trường năm 2019 và vận động Đảng viên là sinh viên tham gia cuộc thi viết "Ngày tôi vào Đảng" trên Báo Tuổi trẻ.

- Phối hợp với chi bộ sinh viên, tham mưu Đảng ủy Nhà trường tổ chức "Ngày lao động Cộng sản"

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên trường tham gia các chương trình, cuộc thi kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cấp Thành.

2. Cấp cơ sở:

- 100% chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn, lồng ghép nội dung tìm hiểu về Đoàn; tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh; kết hợp với hoạt động hành trình về nguồn, sinh hoạt chi đoàn tại các căn cứ cách mạng, các di tích lịch sử.

- Thực hiện công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 100% chi đoàn tuyên truyền, phát động đoàn viên tích cực hưởng ứng và tham gia các công trình thanh niên của chi đoàn và công trình thanh niên "90 hoạt động tuyên truyền pháp luật" Đoàn trường đăng ký nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

- Chỉ đạo Đoàn khoa phối hợp với chi bộ sinh viên tổ chức diễn đàn "Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên", chủ đề "Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng", với nội dung lãnh đạo gặp gỡ đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn tiêu biểu. Phân công Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức diễn đàn với chủ đề "Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son với niềm tin với Đảng"

- Các chi đoàn vận động đoàn viên trong chi đoàn tích cực tham gia các cuộc thi do các đơn vị và Đoàn tường tổ chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

- Đ/c Nguyễn Thành Bá Đại

Bí thư Đoàn Trường

Trưởng Ban

- Đ/c Nguyễn Trung Dương

Phó Bí thư Đoàn Trường

Phó Ban

- Đ/c Nguyễn Đào Phương Thúy

Phó Bí thư Đoàn Trường

Phó Ban

- Đ/c Trần Tú Xuân

Phó Chánh văn phòng Đoàn trường 

Thành viên

- Đ/c Trần Thị Huyền Trân

UVBCH Đoàn Trường

Thành viên

- Đ/c Đổ Nguyên Chương

UVBCH Đoàn Trường

Thành viên

2. Chế độ thông tin, báo cáo:

Căn cứ vào kế hoạch của Đoàn trường và điều kiện đơn vị, các Đoàn khoa, Đoàn Các chương trình Đào tạo đặc biệt xây dựng kế hoạch tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh (03/02/1930 – 03/02/2020) trong đoàn viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai, quán triệt đến từng chi đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nội dung, hoạt động của Đoàn trường và các hoạt động tại đơn vị. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kết quả các hoạt động về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 10/02/2020.

3. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 07/10/2019: Xây dựng kế hoạch.

- Ngày 09/10/2019: Xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Ngày 10/10/2019: Ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động kỷ nệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch./.

 

Link đính kèm: Lịch tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng CSVN.

 

 Nơi nhận:

- BTG Thành Đoàn;

- BTV Đoàn trường;

- BCH Đoàn trường;

- BCH các Đoàn khoa, Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt;

- Các Chi đoàn;

- Lưu: VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Thành Bá Đại

Tags