Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2018-2019, phòng QL NCKH & HTQT xây dựng và lên kế hoạch thực hiện hoạt động NCKH sinh viên lần thứ XXIII, năm học 2018- 2019 cụ thể như sau:

 
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH
Từ 13.8.2018 Đến 27.8.2018

Phòng QL NCKH và các khoa cập nhật danh mục đề tài NCKH năm học 2018 - 2019 để đưa vào cẩm nang NCKH SV.

(Hạn cuối nộp danh mục đề tài NCKH: 27.8.2018)

Phòng QL NCKH Các khoa
Ngày 15.9.2018

Ngày hội phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019: 

- Phát Cẩm nang nghiên cứu khoa học sinh viên;

- Phát phiếu đăng ký nghiên cứu khoa học sinh viên năm học (Đã đính kèm trong cẩm nang hoặc có thể tải từ website xuống).

Phòng QL NCHKH Đoàn trường; 

Các khoa Sinh viên quan tâm

Từ 15.9.2018 Đến 05.10.2018 Sinh viên xây dựng đề cương chi tiết theo hướng dẫn trong cẩm nang và nộp lại vào ngày 28.9.2018 tại Văn phòng khoa Các khoa Sinh viên quan tâm
Từ 05.10.2018 Đến 20.10.2018

- Các khoa lập các Tiểu ban đánh giá đề cương NCKH của sinh viên (Tiểu ban gồm 03 thành viên trong đó có 01 thư ký), khi Tiểu ban họp phải có thông báo triệu tập sinh viên và ghi biên bản;

- Căn cứ vào kết quả chấm thuyết minh, lãnh đạo khoa chọn ra các đề tài được tiếp tục nghiên cứu Theo phân bổ tỷ lệ giữa các khoa và phân công Giảng viên hướng dẫn cho các đề tài này.

(Các khoa thông báo kết quả về Phòng QL NCKH & HTQT trước 15h, ngày 20.10.2018)

Các Khoa Phòng QL NCKH
Ngày 23.10.2018 Phòng QL NCKH công bố các đề tài được chọn tham gia nghiên cứu và danh sách Giảng viên hướng dẫn trên cơ sở đề nghị của Khoa Phòng QL NCKH Các khoa
Từ 23.10.2018 Đến 15.01.2019

- Sinh viên triển khai nghiên cứu;

- Sinh viên nộp lại báo cáo kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 cho phòng QL NCKH vào ngày 15.01.2019;

- Phòng QL NCKH trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả nghiên cứu của sinh viên, ý kiến đánh giá, nhận xét của giảng viên, sẽ tiến hành cấp kinh phí hỗ trợ lần 1. 

Sinh viên tham gia nghiên cứu;

Giảng viên tham gia hướng dẫn đề tài;

Phòng QL NCKH

Từ 15.01.2019 Đến 23.03.2019

Sinh viên tiếp tục triển khai nghiên cứu đề tài và nộp lại cho Phòng QL NCKH chậm nhất vào ngày 23.03.2019

(Sinh viên nộp 04 cuốn công trình và 01 đĩa CD ghi nội dung công trình)

Sinh viên tham gia nghiên cứu
Từ 23.03.2019 Đến 13.04.2019 Khoa tổ chức Hội đồng chấm giải cấp Khoa và nộp lại kết quả trước 14h00 ngày 13.04.2019 Phòng QL NCKH Các khoa
Từ 13.04.2019 Đến 31.06.2019 Triển khai giải thưởng cấp Bộ Phòng QL NCKH
Từ 13.04.2019 Đến 15.08.2019

- Phòng QL NCKH & HTQT xem xét kết quả chấm điểm công trình cấp khoa và căn cứ tỉ lệ đề tài của các khoa để chọn ra 10 đến 15 công trình tham gia bảo vệ cấp trường.

- Sinh viên được tham gia bảo vệ cấp trường chỉnh sửa đề tài theo nhận xét của giảng viên (kết quả chấm công trình lần thứ 1)

(Sinh viên nộp công trình nghiên cứu trước ngày 15.08.2019)

- Lập và mời Hội đồng từ 15 đến 25.08.2019

Phòng QL NCKH;

Sinh viên

Từ 23.08.2019 Đến 25.08.2019 Tổ chức Hội nghị NCKH SV cấp Trường lần thứ XXIII năm học 2018 - 2019 Phòng QL NCKH Đoàn trường
Từ 5.9.2019 Đến 25.9.2019 Triển khai giải cấp Thành

Phòng QL NCKH Các khoa

Sinh viên

Từ 8.9.2019 Trao giải thưởng NCKH SV, tổ chức Lễ phát động phong trào NCKH SV lần thứ XXIV, năm học 2019 - 2020

Phòng QL NCKH Các khoa

Đoàn trường

Sinh viên

 

LƯU Ý:

- Số lượng thành viên tham gia nghiên cứu:  Tối đa 05 sinh viên/ đề tài. Một sinh viên có thể tham gia nhiều nhóm nghiên cứu. Nhà trường khuyến khích sinh viên nên lập nhóm nghiên cứu để đạt được hiệu quả cao.

- Về danh mục định hướng NCKH: Danh mục đề tài mang tính tham khảo nên sinh viên có thể chủ động chọn đề tài thích hợp. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện đề tài chỉ kéo dài 5 tháng và kinh phí tối đa là 7.000.000Đ/ 01 đề tài nên sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn đề tài nghiên cứu và thành lập nhóm nghiên cứu;

- Phân công giáo viên hướng dẫn: Sinh viên có thể đề xuất giảng viên hướng dẫn đề tài cho mình để khoa quyết định. Sinh viên có thể chủ động liên hệ với các chuyên gia ngoài trường để được hướng dẫn nghiên cứu nhưng phải có báo cáo với Khoa có đề tài nghiên cứu để được tư vấn thêm. Mỗi đề tài chỉ chọn 01 người hướng dẫn chính;

- Thời hạn nộp báo cáo nghiên cứu giai đoạn 1 và nộp công trình: theo thời gian trong kế hoạch, các công trình không nộp đúng theo thời hạn nói trên sẽ không được tham gia bảo vệ cấp trường, dự thi cấp Bộ và cấp Thành./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa;

- Phòng CTCT SV;

- Đoàn Trường, Hội SV;

- Dán bảng tin;

- Lưu VT, NCKH SV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

Bùi Xuân Hải

Tags