Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhằm thực hiện chương trình công tác quản lý sinh viên năm 2017, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Lớp năm học 2017 – 2018 và bầu Ban cán sự Lớp năm học 2018 - 2019. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sinh hoạt của các Lớp hệ đào tạo chính quy trong năm học 2017 – 2018; xây dựng, thảo luận và thông qua Kế hoạch hoạt động năm học 2018 – 2019;  

- Kiểm điểm, đánh giá vai trò, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp trong năm học 2017 – 2018 và tiến hành giới thiệu nhân sự, bầu Ban cán sự lớp năm học 2018 - 2019. 

2. Yêu cầu:

- Hội nghị phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, tiết kiệm, hiệu quả;

- Thực hiện đánh giá đúng các nội dung đã thực hiện. Đảm bảo đúng thời gian và quy trình tổ chức Hội nghị;  

- Cố vấn học tập phải đảm bảo việc tham gia và chủ trì Hội nghị.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian, địa điểm:

- Từ ngày 05/9 đến ngày 14/9/2018;

- Địa điểm: các giảng đường tại cơ sở Nguyễn Tất Thành và Bình Triệu.  

2. Đối tượng: Các lớp thuộc hệ đào tạo chính quy: QTL 39, K40, K41 và K42.

3. Nội dung thực hiện:

3.1. Thành phần:

- Toàn thể sinh viên của lớp;

- Cố vấn học tập của lớp;

- BCH Chi đoàn, BCH Chi hội;

3.2. Nội dung Hội nghị:

- Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội của Lớp trong năm học 2017 – 2018;

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2018 – 2019;  

- Kiểm điểm, đánh giá vai trò, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp trong năm học 2017 – 2018;

- Tiến hành giới thiệu nhân sự và bầu Ban cán sự lớp năm học 2018 - 2019. 

3.3. Cách thức tổ chức Hội nghị: xem hướng dẫn chi tiết kèm theo

3.4. Những công việc sau Hội nghị:

- Ban cán sự lớp nhiệm kỳ mới phải gửi các văn bản của Hội nghị về cho Văn phòng Khoa, Trung tâm Đào tạo Chất lượng cao và đào tạo quốc tế (sau đây gọi chung là khoa) sau khi tổ chức Hội nghị chính thức 01 ngày làm việc, bao gồm:

+ Văn kiện chính thức của Hội nghị;

+ Biên bản Hội nghị;

+ Danh sách Ban cán sự nhiệm kỳ mới (bao gồm các thông tin họ tên, mã số sinh viên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ mail…).

- Các khoa tổng hợp hồ sơ Hội nghị, lập báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị của các lớp và nộp về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 19/9/2018 (thứ tư)

 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác sinh viên:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch trình xin ý kiến Ban Giám hiệu nhà trường;

- Phối hợp với Đoàn – Hội Sinh viên trường ban hành hướng dẫn, tổ chức triển khai kế hoạch và tập huấn công tác tổ chức Hội nghị cho đội ngũ Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn và BCH Chi hội;

- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ Hội nghị của các lớp.

2. Phòng Đào tạo, phòng Quản trị - Thiết bị:

Tạo điều kiện cho các lớp trong việc mượn giảng đường và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lớp.

3. Các Khoa:

Phân công một lãnh đạo khoa tham gia đôn đốc, theo dõi và hỗ trợ cố vấn học tập trong việc tổ chức Hội nghị tổng kết lớp của các lớp trực thuộc khoa.    

 

IV. BAN TỔ CHỨC:

1.      

Ông Phan Văn Tuyến

Trưởng P. CTSV

Trưởng ban

2.      

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Phó trưởng P. CTSV 

Phó ban TT

3.      

Ông Lê Thế Tài

Phó trưởng P. CTSV 

Phó ban

4.      

Ông Vũ Đình Lê

Phó trưởng P. Đào tạo

Uỷ viên

5.      

Ông Phạm Hoàng Minh

Trưởng P. QT-TB

Uỷ viên

6.      

Ông Nguyễn Thành Bá Đại   

Bí thư Đoàn trường 

Ủy viên

7.      

Ông Phùng Minh Thương

Chuyên viên P. CTSV

Ủy viên

8.      

SV Trần Nhật Anh  

Chủ tịch Hội Sinh viên

Uỷ viên

 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ ngày 14/8 đến 17/8/2018: xây dựng kế hoạch, họp thống nhất với Đoàn – Hội Sinh viên trường;

- Ngày 20/8/2018: xin ý kiến Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Ngày 27/8/2018: triển khai kế hoạch đến các lớp, hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị tổng kết;

- Ngày 04/9/2018: tập huấn công tác tổ chức Hội nghị tổng kết cho các lớp K42

- Từ ngày 05/9 đến 14/9/2018: các lớp tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết tại đơn vị;

- Ngày 19/9/2018: các Khoa tổng hợp hồ sơ Hội nghị tổng kết, lập báo cáo và gửi về Phòng CTSV;

- Ngày 24/9/2018: họp rút kinh nghiệm; báo cáo kết quả cho Ban Giám hiệu Nhà trường./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy - Ban Giám hiệu (báo cáo);

- P. ĐT, P. QTTB, các khoa (Phối hợp);  

- Đoàn – HSV trường (phối hợp);  

- Các lớp (thực hiện)

- Lưu VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

 (đã ký) 

 

Phan Văn Tuyến

File đính kèm: Văn bản, biểu mẫu tổ chức Hội nghị lớp

Tags