I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng Đoàn viên thanh niên;

- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018 của Đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Thông qua việc tổ chức lớp học nhằm đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đoàn viên – Sinh viên, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, định hướng chính trị cho Đoàn viên – Sinh viên trường.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo về số lượng, chất lượng của lớp học;

- Sinh viên tham gia lớp học phải thực hiện kiểm tra để đánh giá công nhận hoàn thành “6 bài lý luận chính trị” dành cho Đoàn viên do Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cấp.

 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG – CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

1. Thời gian, địa điểm:

1.1. Thời gian:

Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 29/10/2017;  Đoàn viên các Chi Đoàn trực thuộc Đoàn khoa tham gia theo thời gian thể như sau:

+ Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00;

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00;

+ Buổi tối: Từ 18h00 đến 20h30.

1.2. Lịch học: Được đính kèm theo kế hoạch.

1.3. Địa điểm:

- Giảng đường D601 - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Bình Triệu (đối với Đoàn viên học tại cơ sở Bình Triệu);

- Giảng đường A1002 - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành (đối với Đoàn viên học tại cơ sở Nguyễn Tất Thành).

1.4. Tài liệu học tập:

Đoàn viên tham gia lớp học sẽ được Ban tổ chức cung cấp tài liệu học tập vào đầu buổi học và sẽ được thu lại vào cuối buổi học.

2. Đối tượng tham gia:

Tất cả Đoàn viên hệ chính quy Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh chưa hoàn thành “6 bài lý luận chính trị” dành cho Đoàn viên. ­­

3. Báo cáo viên:

Đồng chí Nguyễn Thành Bá Đại –  Bí thư Đoàn trường – Trưởng ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn.

4. Cách thức đăng kí:

- Sinh viên đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp cho Ban chấp hành các Chi đoàn theo mẫu thống nhất của Ban Tổ chức – xây dựng Đoàn;

- Ban chấp hành Đoàn khoa, Đoàn Các chương trình đào tạo đặc biệt tổng hợp danh sách đăng kí và thu lệ phí tham gia lớp học từ các Chi đoàn, sau đó nộp trực tiếp về cho cho Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trước 17 giờ 00 ngày 06/10/2017 (Thứ 6) cụ thể như sau:

+ Cơ sở Nguyễn Tất Thành: Nộp về cho đ/c  Lê Thị Ngọc Anh – CTV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn, SĐT: 0968939272 hoặc đ/c Đỗ Thị Lan Anh –  CTV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn, SĐT: 01656641100;

+ Cơ sở Bình Triệu: Nộp về cho  đ/c La Thị Linh – UV BTV Đoàn trường – SĐT: 0969095711;

+ Đồng thời Ban chấp hành Đoàn khoa, Đoàn Các chương trình đào tạo đặc biệt gửi file danh sách Đoàn viên tham gia lớp học về Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn theo địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Lệ phí tham gia lớp học là 15.000 đồng/01 Đoàn viên. Lệ phí bao gồm chi phí tổ chức lớp học và in ấn giấy chứng nhận hoàn thành chương trình “6 bài lý luận chính trị”.

 

III. NỘI DUNG LỚP HỌC – PHƯƠNG THỨC LÀM BÀI THU HOẠCH:

1. Nội dung:

Đoàn viên tham gia lớp học sẽ học 6 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị:

- Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của Cách mạng Việt Nam;

- Chuyên đề 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam;

- Chuyên đề 3: Đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn;

- Chuyên đề 4: Đường lối phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh nước ta trong tình hình mới;

- Chuyên đề 5: Hệ thống chính trị ở nước ta;

- Chuyên đề 6: Phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sang tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Phương thức làm bài thu hoạch:

Đoàn viên tham gia lớp học 6 bài lý luận chính trị sẽ làm bài thu hoạch ngay tại lớp theo cách thức: Làm bài trắc nghiệm.

*Lưu ý: Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học là: kết quả bài thu hoạch đạt từ 60% tổng số điểm của bài thu hoạch trở lên. Đáp án và danh sách đạt 6 Bài Lý luận Chính trị sẽ được đăng tải trên Tuổi trẻ luật.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Tổ chức chương trình:

Thành lập Ban Tổ chức lớp học gồm các đồng chí có tên sau đây:

1.

Đ/c La Thị Linh

Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn trường

Trưởng Ban

2.

Đ/c Lê Quang Hòa

Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường

 Phó Ban

3.

Đ/c Cao Trần Thu Thủy

Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường

Thành viên

4.

Đ/c Nguyễn Kim Khánh

Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường

Thành viên

5.

Đ/c Nguyễn Thị Dương Huyền

Phó Chánh văn phòng Đoàn trường

Thành viên

5.

Đ/c Trần Tuấn Cảnh

CTV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn

Thành viên

6.

Đ/c Đỗ Thị Lan Anh

CTV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn

Thành viên

7.

Đ/c Lê Thị Ngọc Anh

CTV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn

Thành viên

2. Tiến độ thực hiện

- Ngày 28/9/2017: Họp Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ;

- Ngày 29/9/2017: Triển khai kế hoạch;

- Ngày 06/10/2017: Nhận đăng ký, chốt danh sách;

- Ngày 11/10/2017 đến ngày 29/10/2017: Tổ chức lớp học;

- Ngày 31/10/2017: Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” dành cho Đoàn viên – Thanh niên năm học 2017 - 2018. Đây là một nội dung quan trọng của chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong năm học, đề nghị các đồng chí nhanh chóng triển khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường (báo cáo);

- Các Đoàn khoa, ĐCCTĐTĐB (thực hiện);

- BCH các chi đoàn (thực hiện);

- Website Đoàn trường;

- Dán bảng tin;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

File đính kèm:

1. Lịch học 6 bài Lý luận chính trị 2017 - 2018

2. Tài liệu phục vụ học tập 6 bài Lý luận chính trị dành cho Đoàn viên

 

 

Tags