Thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, Nhà trường đã ban hành thông báo số 416/TB – ĐHL ngày 13/5/2020 về việc triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện (ĐRL) cho sinh viên khóa 40 (Quản trị - Luật), 41, 42, 43 và 44 năm học 2019 – 2020, theo đó, thời gian công bố kết quả và khiếu nại kết quả ĐRL được quy định từ ngày 15 – 22/6/2020, thời gian công bố kết quả giải quyết khiếu nại là ngày 26/6/2020. Tuy nhiên, vì việc đánh giá ĐRL của đa số các lớp cũng như của Hội đồng cấp khoa, cấp trường kéo dài hơn so với tiến độ đặt ra nên việc công bố kết quả ĐRL bị chậm hơn so với thời gian quy định.

Do đó, nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên, Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh thời gian công bố kết quả, thời gian khiếu nại, giải quyết khiếu nại và nhận lại minh chứng ĐRL năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian công bố kết quả ĐRL:

Hiện nay, việc cập nhật kết quả điểm rèn luyện đang được bộ phận thư ký của Hội đồng đáng giá điểm rèn luyện cấp trường tổng hợp và cập nhật lên trang thông tin cá nhân của sinh viên thông qua hệ thống http://daotao.hcmulaw.edu.vn. Chậm nhất đến ngày 02/7/2020 sẽ hoàn tất toàn bộ việc cập nhật ĐRL cho sinh viên.

2. Thời gian khiếu nại, công bố kết quả giải quyết khiếu nại và nhận lại minh chứng điểm rèn luyện:

Trên cơ sở kết quả ĐRL năm học 2019 – 2020 đã được nhà trường công bố, trong thời gian từ ngày 26/6 – 03/7/2020, sinh viên có thắc mắc hoặc khiếu nại có thể liên hệ trực tiếp hoặc nộp đơn khiếu nại (theo mẫu) về Phòng CTSV (A103 - NTT) để được giải quyết.

Đối với việc công bố kết quả giải quyết khiếu nại, vì hiện nay đang trong thời gian thi học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, nên kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được Nhà trường gửi email cho sinh viên có đơn khiếu nại và đăng tải lên các trang thông tin của Trường vào ngày 06/7/2020.

Từ ngày 06 – 10/7/2020, BCS lớp liên hệ nhận lại minh chứng điểm rèn luyện tại Phòng CTSV (A103 - NTT).

Trên đây là thông báo của Nhà trường về việc điều chỉnh thời gian công bố kết quả, thời gian khiếu nại, giải quyết khiếu nại và nhận lại minh chứng ĐRL năm học 2019 – 2020, đề nghị các Ban cán sự lớp nghiêm túc thực hiện và thông tin đầy đủ đến sinh viên./.

 

 

Nơi nhận:

- Thầy Lê Trường Sơn (báo cáo);

 - Các Khoa;  

 - BCS các lớp sinh viên khóa 40 (QTL), 41, 42,  

43 và 44;

 - Lưu VT, Phòng CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Tags