Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quyết định số 1708/QĐ-ĐHL ngày 12/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 – 2017;

Xét đề nghị của Hội đồng xét duyệt học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh học kỳ 1 năm học 2017 – 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018 cho 08 sinh viên đủ điều kiện (Có danh sách sinh viên kèm theo).

Điều 2. Thay đổi mức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018 từ loại khá lên loại giỏi cho 01 sinh viên đủ điều kiện (Có danh sách sinh viên kèm theo).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng Phòng CTSV, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng TC-KT và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Phòng CTSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG(đã ký)


Trần Hoàng Hải

 

File đính kèmDanh sách sinh viên được nhận học bổng bổ sung học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Tags