Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ĐHL ngày 03/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho các khóa 38 (QTL) và khóa 39, 40, 41 học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 và Thông báo số 11/TB-ĐHL ngày 04/01/2017 về việc công bố kết quả và danh sách sinh viên khóa 38 (QTL) và khóa 39, 40, 41 được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. Phòng CTSV thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

a. Thời gian:

- Đợt 1: từ ngày 18/01 đến 26/01/2018 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật);

- Đợt 2: từ ngày 05/3 đến 16/3/2018 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

- Trong các khung thời gian:

+ Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h00;

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00.

b. Địa điểm: phòng Thủ quỹ B104 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4.

2. Thủ tục nhận tiền:

- Trong thời gian nêu trên, sinh viên có tên theo các danh sách đã được công bố liên hệ trực tiếp phòng Thủ quỹ - B104 để nhận tiền học bổng.

- Sinh viên phải xem trước số thứ tự của mình trong danh sách để thuận tiện cho việc nhận tiền.

- Phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác.

 

Lưu ý: các trường hợp nhận sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết. Đối với các trường hợp khiếu nại kết quả học bổng, Nhà trường sẽ thông báo kết quả giải quyết khiếu nại sau ngày 18/01/2018./.

 

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);  

- Sinh viên các lớp Khoá QTL 38 & K39, 40, 41;

- Lưu VT, Phòng CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 File đính kèm: Danh sách sinh viên K39, K40, K41 và QTL38 được nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 

Tags