Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ĐHL ngày 03/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho các khóa 38 (QTL), khóa 39, 40 và 41 học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.

Nay, Phòng CTSV thông báo kết quả và danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

1. Điều kiện và số lượng sinh viên được nhận học bổng (có danh sách kèm theo):

- Khoá 38 (QTL):

+ Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 14 tín chỉ;

+ Đạt kết quả điểm học tập từ 3.23 trở lên và điểm rèn luyện đạt tốt trở lên;

(danh sách có 07 sinh viên)

- Khoá 39:

+ Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 17 tín chỉ;

+ Điểm học tập từ 3.24 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

(danh sách có 86 sinh viên)

- Khóa 40: Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 18 tín chỉ. Trong đó: 

+ Điểm học tập từ 3.2 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (danh sách có 56 sinh viên);

+ Điểm học tập từ 3.17 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá (danh sách có 45 sinh viên).

- Khóa 41: Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 16 tín chỉ. Trong đó: 

+ Điểm học tập từ 3.21 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (danh sách có 33 sinh viên);

+ Điểm học tập từ 3.13 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá (danh sách có 64 sinh viên).

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Trong thời gian từ ngày 04/1 đến 15/01/2018 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật), sinh viên khiếu nại kết quả học bổng học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 nộp đơn khiếu nại về Phòng CTSV (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4) trong giờ hành chính để được giải quyết (đơn do sinh viên tự viết tay hoặc đánh máy).

Nhà trường sẽ không giải quyết đối với các trường hợp nộp đơn khiếu nại sau thời hạn nêu trên.

3. Thời gian nhận học bổng:

Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và thủ tục nhận học bổng (đối với sinh viên không có khiếu nại) sau ngày 12/01/2018.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV (chuyên viên phụ trách Nguyễn Thành Bá Đại – SĐT: 0986787827, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để dược giải quyết./.  

 

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);  

- Sinh viên các lớp Khoá QTL 38, 39. 40, 41;

- Lưu VT, Phòng CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

File đính kèm: Danh sách sinh viên K39, K40, K41 và QTL38 được nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 

Tags