Căn cứ vào Kế hoạch số 01-KH/ĐTN tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh lần IX (Nhiệm kỳ 2017 – 2019), Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị nội dung chi tiết về cuộc thi “Thư gửi Đại hội Đoàn”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

     1. Mục đích

- Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh lần IX nhiệm kỳ 2017 – 2019;

- Tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên đóng góp những ý kiến, những sáng kiến trong hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh; từ đó giúp tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh, thể hiện vai trò là người bạn đáng tin cậy, luôn hỗ trợ và đáp ứng đúng nhu cầu của Đoàn viên thanh niên.

     2. Yêu cầu

- Các đơn vị trực thuộc có sự quan tâm và trách nhiệm trong việc triển khai  hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và cung cấp tài liệu đến các Chi đoàn.

Ý kiến đóng góp thiết thực, hiệu quả, mang tính xây dựng cao, thu hút sự quan tâm của đông đảo Đoàn viên thanh niên.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Sinh viên hệ chính quy các khóa K38, K39, K40, K41, QTL37 và sinh viên các lớp CLC hệ VHVL.

 

III. HÌNH THỨC - NỘI DUNG

     1. Hình thức

- Bài viết tham gia thể hiện dưới dạng một bức thư, đánh máy hoặc viết tay, dài không quá 02 trang giấy A4.

     2. Nội dung: Đoàn viên, sinh viên tham gia cuộc thi có thể tham khảo những gợi ý sau đây:

- Tình cảm của Đoàn viên thanh niên đối với quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, tự hào là người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh;

- Đề xuất các giải pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đoàn Trường nói chung và tổ chức Đoàn cơ sở nói riêng;

- Mong muốn đối với tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn cần đổi mới như thế nào để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên phù hợp với sự phát triển của Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Những suy nghĩ, trăn trở, tâm tư, vai trò và nhiệm vụ của tuổi trẻ trước vận hội của đất nước, trong tiến trình hội nhập quốc tế.

 

IV. THỜI GIAN THAM GIA

- Thời gian nộp bài viết: từ ngày 03/3/2017 đến 17h00 ngày 19/3/2017.

 

V. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

- 01 bài viết xuất sắc nhất được đăng tải trên Chuyên san Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh lần IX nhiệm kỳ 2017 – 2019, bộ tặng phẩm Đại hội và 500.000 đồng tiền mặt.

- 02 bài viết giải khuyến kích được nhận 250.000 đồng tiền mặt.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ - Ban Giám hiệu (báo cáo);

- BTV Đoàn trường (báo cáo);

- Các cơ sở Đoàn (Thực hiện);

- Dán bảng tin (thông báo);

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ 

(đã ký) 

Nguyễn Thành Bá Đại 

Tags