Căn cứ kết luận của Hội đồng xét duyệt Học bổng và trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 và Quyết định số 267/QĐ-ĐHL ngày 28/2/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, Phòng CTSV thông báo về việc giải quyết khiếu nại và bổ sung danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

1. Về việc giải quyết khiếu nại:

Từ ngày 07/01 đến 25/01/2019, đã có 06 trường hợp sinh viên nộp đơn khiếu nại và được bộ phận phụ trách tiếp nhận, xử lý. Bao gồm:

01 sinh viên lớp TM41.1, 01 sinh viên lớp CJL40, 01 sinh viên lớp CLCQTL42: khiếu nại liên quan đến tiêu chuẩn về điểm rèn luyện (ĐRL) học kỳ 2 năm học 2017 – 2018;

01 sinh viên lớp CLC QTL40: khiếu nại liên quan đến việc chưa được cộng điểm do đạt giải NCKH.  

01 sinh viên lớp CLC40E: khiếu nại về kết quả xếp loại học bổng;

01 sinh viên lớp CLC42B: khiếu nại do đủ điều kiện nhưng không có tên trong danh sách được nhận học bổng (do sinh viên chuyển lớp).  

Theo đó, Hội đồng xét học bổng KKHT và Trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 chấp thuận việc giải quyết khiếu nại, bổ sung danh sách nhận học bổng cho 06 trường hợp sinh viên có nội dung khiếu nại nêu trên (có danh sách sinh viên đính kèm).

2. Thủ tục nhận học bổng:

a. Thời gian, địa điểm:

Từ ngày 05/3 đến ngày 12/3/2019, sinh viên được giải quyết khiếu nại và có tên trong danh sách bổ sung nhận học bổng nêu trên liên hệ phòng Thủ quỹ B104 - cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4 để nhận tiền học bổng.  

+ Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h00;

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30.

b. Thủ tục nhận tiền:

- Sinh viên phải xem trước số thứ tự của mình trong danh sách để thuận tiện cho việc nhận tiền;  

- Phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác;

- Không nhờ người khác nhận thay;

- Sinh viên liên hệ sau thời hạn nêu trên sẽ không được giải quyết./.

Nơi nhận

- PGS. TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);

- Các sinh viên khiếu nại;

- Lưu VP, Phòng CTSV. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

File đính kèm: 

Quyết định cấp học bổng bổ sung HKI 2018 - 2019;

Danh sách sinh viên nhận học bổng bổ sung HKI 2018 - 2019.

 

Tags