HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chínhphủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tách TrườngĐại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quyết định số 46/QĐ-ĐHL ngày 9/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật TP. HCM;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng xét duyệt học bổng và trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2018 – 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho 21 sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng (Có danh sách sinh viên kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng Phòng CTSV, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng TC-KT và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định

này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, Phòng CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

Link đính kèm: Danh sách sinh viên nhận học bổng bổ sung học kì 2.

 

Tags